Jakie są najważniejsze informacje we wrześniu dla klientów biur rachunkowych? Co się zmieni, o czym należy pamiętać?

NOWOŚCI W PRAWIE:
OD 13 WRZEŚNIA
Pomoc w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
W obowiązującym od 13 września 2022 r. rozporządzeniu ministra funduszy i polityki regionalnej z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (Dz.U. poz. 1811) określono szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom następujących rodzajów pomocy:
 • regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
 • pomocy na udział MŚP w targach,
 • pomocy szkoleniowej,
 • pomocy de minimis.
Pierwsze cztery rodzaje pomocy stanowią pomoc publiczną w rozumieniu przepisów unijnych.
Wspomniana w tytule rozporządzenia rezerwa jest nowym specjalnym instrumentem wdrożonym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z 6 października 2021 r. ustanawiającym pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz.Urz. UE z 2021 r. L 357, s. 1). Przedsiębiorca ubiegający się o tego typu wsparcie musi złożyć wniosek do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, która jest podmiotem udzielającym pomocy. Wniosek musi zawierać:
1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;
2) opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia;
3) lokalizację projektu;
4) wykaz kosztów projektu;
5) rodzaj pomocy oraz kwotę finansowania publicznego, potrzebnego do realizacji projektu;
6) inne informacje wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną przedsiębiorca musi załączyć do wniosku dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 807).
Z kolei w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przedsiębiorca do wniosku musi załączyć:
1) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis; dotyczą one w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis);
2) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Po przeprowadzeniu oceny wniosku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA może udzielić przedsiębiorcy wsparcia na podstawie umowy, o której mowa w art. 24c ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).
W przypadku udzielenia pomocy de minimis przedsiębiorca przed podpisaniem umowy musi przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy:
1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2) informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
– dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.
Pomoc będzie udzielana do 31 grudnia 2023 r.
obowiązki i uprawnienia:
DO 30 WRZEŚNIA
Zatwierdzenie sprawozdania
Właściciele jednostki (działając za pośrednictwem organu zatwierdzającego), zatwierdzając sprawozdanie finansowe, potwierdzają rzetelność przygotowanego przez zarząd sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Istotna będzie więc dla nich informacja, że w tym roku niektóre ostateczne terminy związane ze sprawozdawczością zostały wydłużone na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 561). I tak jednostki, które sporządzały sprawozdania finansowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r., miały na to więcej czasu, bo termin ten minął dopiero 30 czerwca 2022 r. Z tego powodu przedłużono też termin na ich zatwierdzenia – mija on 30 września 2022 r.
II rata na ZFŚS
Pracodawcy, którzy nadal prowadzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, muszą pamiętać o odprowadzeniu drugiej raty odpisu. Przypomnijmy, że ZFŚS generalnie się tworzy z corocznego odpisu podstawowego z dobrowolnych odpisów dodatkowych oraz ze zwiększeń. A jak wskazuje art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 746), odpis podlega przekazaniu na odrębny rachunek bankowy w terminie do 30 września danego roku, z zastrzeżeniem, że w terminie do 31 maja danego roku na rachunek bankowy podlega przekazaniu kwota stanowiąca co najmniej 75 proc. równowartości ustalonego odpisu. Dlatego do końca września musi wpłynąć na rachunek funduszu pozostała część odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1–3 ustawy o ZFŚS. Przepisy te dotyczą odpisu podstawowego dokonywanego na pracowników: zatrudnionych w normalnych warunkach, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych) oraz młodocianych. Ponadto do 30 września pracodawca musi przekazać na rachunek bankowy funduszu całość kwot, które są dobrowolne. Chodzi tu o sytuacje, gdy pracodawca zdecyduje się zwiększać:
 • odpis na pracowników niepełnosprawnych lub
 • fundusz na emerytów i rencistów, lub
 • fundusz na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego.
Podmioty, które utworzyły fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w dowolnie ustalonym terminie.
Przypomnijmy jeszcze, że w 2022 r. maksymalnego odpisu na ZFŚS należy dokonać od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r., tj. od 4434,58 zł. Dlatego np. na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5 proc.) wysokość odpisu wynosi 1662,97 zł. Warto też wiedzieć, że pracodawca za naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS może zostać ukarany karą grzywny. Taka sankcja grozi np. za niedokonywanie odpisów na ZFŚS, nieutworzenie funduszu w sytuacji, gdy pracodawca jest do tego zobowiązany, oraz niezgodne z przepisami wydatkowanie środków funduszu (bez uwzględnienia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych). Naruszeniem jest też nieterminowe przekazywanie środków na rachunek ZFŚS.
Zaległe urlopy
30 września upływa termin wykorzystania przez pracowników niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych za poprzednie lata. Tu warto przypomnieć stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 12 marca 2020 r., w którym wskazano, że zgodnie z art. 161 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700) pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika (np. przesunięcie terminu urlopu, choroba pracownika) pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, 1 stycznia następnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym. Ponadto PIP przypomniała, że art. 168 kodeksu pracy stanowi, że urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przywołanym wyżej przepisie. Z kolei w wyroku z 24 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop zaległy nawet bez jego zgody. Aby wywiązać się z tego obowiązku, najważniejsze jest, aby pracownik rozpoczął korzystanie z tego urlopu najpóźniej 30 września.
Co ważne, nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168 kodeksu pracy w większości przypadków będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika określonym w art. 282 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy. Jest one zagrożone karą grzywny.
Zwrot środków z viaTOLL
Użytkownicy systemu viaTOLL mogą składać wnioski o zwrot kaucji lub sald (albo ich przeksięgowanie) do 30 września 2022 r. Termin ten wynika z art. 12 ustawy z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1005). W przypadku braku ww. wniosku wszystkie środki pozostałe po tym dniu na kontach w systemie viaTOLL oraz kaucje za urządzenia zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.
Aby odzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda umowy viaTOLL na konto bankowe, należy:
 • przesłać podpisany formularz reklamacyjny oraz zdjęcie urządzenia OBU obrazujące jego kod kreskowy na adres kontakt@etoll.gov.pl (aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie); przy czym na jednym formularzu można dopisać dowolną liczbę urządzeń;
 • przesłać podpisany formularz reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy;
 • złożyć dyspozycję zwrotu salda lub kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta w zakładce „Komunikaty” i dołączyć zdjęcia urządzeń pokładowych.
Aby przeksięgować środki z konta viaTOLL na konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL, trzeba posiadać konto w e-TOLL oraz:
 • przesłać na adres kontakt@etoll.gov.pl podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL i dołączyć zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy (w przypadku przeksięgowania kaucji) lub
 • złożyć bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL.
W MOK e-TOLL nie można zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 1 września 2022 r.