Przedłużona tarcza antyinflacyjna, zmiany w PPK,automatyczne powiadomienia z KRS - to tylko kilka zmian, na które muszą przygotować się biura rachunkowe. Niektóre z nich już obowiązują, na wprowadzenie innych wyznaczono konkretne terminy.

NOWOŚCI W PRAWIE:
Już obowiązują

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

28 maja 2022 r. weszły w życie regulacje ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1137), które przewidują przedłużenie o dwa miesiące (do końca lipca 2022 r.):
  • obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego na energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe,
  • wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw.
Dodatkowo na dwa miesiące (od czerwca do końca lipca) obniżona do poziomu minimum unijnego została stawka akcyzy na lekki olej opałowy.
Ustawa ta nakłada również następujące obowiązki informacyjne:
  • do 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych musi zamieszczać przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, czytelną informację, że od 20 grudnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. obowiązuje obniżony podatek akcyzowy na paliwa silnikowe oraz od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej;
  • sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu musi do 31 grudnia 2022 r. przekazać mu informację o zwolnieniu od podatku akcyzowego lub obniżonej stawce podatku dotyczących energii elektrycznej:
1) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, albo
2) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, zostaną wysłane po 31 lipca 2022 r.

Zmiany w pracowniczych planach kapitałowych

4 czerwca 2022 r. weszła w życie pierwsza część zmian w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; dalej: ustawa o PPK). Zostały one wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079). Jedną ze zmian jest mechanizm, który pozwoli sprawdzić, na jakiej podstawie dany podmiot jest uprawniony do niestosowania ustawy o PPK. Podmioty będą musiały przekazać na wezwanie Polskiego Funduszu Rozwoju oświadczenie, że spełniają warunki, by PPK nie prowadzić. Dotychczas mogły one po prostu nie wdrażać PPK, przy czym nie musiały informować PFR o podstawach do zastosowania wyłączenia.
od 17 czerwca

Droższe ubezpieczenia dla piratów drogowych

Od 17 czerwca 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany w przepisach ubezpieczeniowych wprowadzone przez ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1002). Nowe regulacje przewidują, że ubezpieczyciele będą mieli dostęp do danych o punktach karnych przyznanych kierowcom i o naruszeniach ruchu drogowego, za które je przyznano. Informacje te będą mogły zostać wykorzystane w analizie i obliczeniach ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco, co może oznaczać wzrost ceny polis dla osób nieprzestrzegających przepisów o ruchu drogowym.
OD 21 CZERWCA

Automatyczne powiadomienia z KRS

Rozwiązania wprowadzone przez ustawę z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 984) mają zapobiec tzw. kradzieżom spółek. Nowy mechanizm ma ułatwić uzyskanie informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów, a dzięki temu osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu i zaskarżyć orzeczenie o wpisie.
Ustawa wprowadza możliwość automatycznego przekazywania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Informacje te będą przesyłane każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w KRS podmiotu, którego ta informacja ma dotyczyć. Informacje będą przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z ich otrzymywania. Możliwe będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. Każdemu uprawnionemu będą przesyłane jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż 50 podmiotów.
Informacje będą przesyłane automatycznie po:
1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w KRS wskazano albo
2) dokonaniu wpisu w pozycji KRS podmiotu, którego numer w KRS wskazano.
Ustawa wejdzie w życie 21 czerwca 2022 r.
OD 1 LIPCA

Ułatwienia w prowadzeniu PPE przez pracodawców

Ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. poz. 904) wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., przy czym pracodawcy mają do 31 grudnia 2026 r. czas na dostosowanie prowadzonych programów do wprowadzonych zmian.
Ustawa przewiduje przeniesienie z pracodawców na instytucje finansowe obsługujące PPE obowiązków administracyjnych związanych z PPE (sporządzanie informacji rocznej dotyczącej realizacji programów przekazywanej corocznie organowi nadzoru, informowanie organu nadzoru o zmianie danych zarządzającego). Po zmianach pracodawca będzie musiał natomiast przekazywać Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA z siedzibą w Warszawie oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na 1 stycznia i na 1 lipca w danym roku kalendarzowym. Oświadczenie będzie przekazywane w postaci elektronicznej albo postaci papierowej do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym.
Uproszczono także tryb przekazywania organowi nadzoru przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź o ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE. Takie porozumienia nie będą już rejestrowane przez organ nadzoru w drodze decyzji administracyjnej, a pracodawca będzie jedynie przekazywał organowi informację o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią porozumienia.
Skrócony został również z 12 do 6 miesięcy okres wypowiedzenia, jeżeli pracodawca jednostronnie podejmie decyzję o likwidacji programu PPE.
Ponadto wprowadzono pełną możliwość wnoszenia składek dodatkowych, a także zezwolono na odprowadzanie składki dodatkowej z innych źródeł niż wynagrodzenie za okresy, w których uczestnik programu nie otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenia.

OBOWIĄZKI:

DO 15 CZERWCA
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej:
1) które zostały zatwierdzone przed 1 czerwca 2022 r.,
2) do których zostały sporządzone: odmowa podpisu, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia
‒ składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.
Przypomnijmy, że spowodowane jest to obowiązującym od 1 czerwca br. nowym art. 69 ust. 3a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106). Zgodnie z nim kierownik jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej, sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej składa we właściwym rejestrze sądowym również odmowę podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oraz oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia (do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b), jeżeli zostały sporządzone. Oznacza to, że jeżeli do któregokolwiek ze sprawozdań sporządzonych przez jednostkę zostało złożone oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmowa złożenia oświadczenia, ewentualnie odmowa podpisu – do KRS należy złożyć również elektroniczne kopie tych dokumentów.
DO 30 CZERWCA

Zeznanie roczne

Podatnicy CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., mają do 30 czerwca 2022 r. czas na:
1) złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB),
2) wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku,
3) złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych za rok podatkowy (CIT-8E).
W tym samym terminie spółki, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r., muszą złożyć informacje o: przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/KW).
Terminy te wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 639).
Stan prawny na 2 czerwca 2022 r.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.