Obowiązująca na 3 marca 2022 r. wykładnia ZUS stanowi, że pobierający wynagrodzenie prokurenci muszą być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek taki wynika z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna), zgodnie z którym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu.
Od początku jego obowiązywania pojawiały się wątpliwości, czy ma on zastosowanie także do prokurentów. Mimo że w uzasadnieniu do Polskiego Ładu wprost wskazano, że ustawodawca zamierza objąć ubezpieczeniem zdrowotnym także prokurentów, to zwracano uwagę, że prokurenta się nie powołuje, ale ustanawia, w przepisach zaś, szczególnie dotyczących spółek, panuje zamieszanie pojęciowe. To powoduje, że nie jest spełniona jednak z przesłanek objęcia tym ubezpieczeniem określona w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej.