We wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie właściwej stawki ryczałtu ewidencjonowanego musi być podany symbol PKWiU – wynika z odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej na pytania DGP. Przy czym opinia Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie właściwego kodu nie daje przedsiębiorcy żadnej ochrony.

Trwa zamieszanie związane z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia br. zyskał on bowiem na atrakcyjności, gdyż ryczałtowcy nie płacą składki zdrowotnej od rzeczywistego dochodu, lecz uiszczają ją ryczałtowo - w zależności od wysokości przychodu. Dodatkowo Polski Ład obniżył część stawek ryczałtu. Innymi słowy, może to być forma opodatkowania korzystniejsza niż zasady ogólne lub liniowy PIT. Problem w tym, że wielu podatników nie jest pewnych, do jakiego grupowania PKWiU powinni zaliczyć czynności, jakie wykonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. A od grupowania PKWiU zależy stawka ryczałtu.
Podatnicy składają więc do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o interpretacje indywidualne i proszą o wyjaśnienie, jaka stawka jest właściwa. Zdaniem ekspertów, przedsiębiorcy działając w ten sposób, postępują jak najbardziej prawidłowo, co więcej, wnioskodawca nie musi, a wręcz nie może podać we wniosku PKWiU. - Skoro prawodawca powołuje PKWiU i warunkuje zastosowanie stawki odpowiednią klasyfikacją, to organ powinien wskazać, czy wykładnia przepisu podatkowego dokonana przez wnioskodawcę, a nawiązująca (w ślad za prawodawcą) do PKWiU jest prawidłowa - mówił w artykule „Wybierającym ryczałt fiskus nie pomoże w określeniu stawki” - DGP nr 1/2022, Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię.
Niestety, okazuje się, że jeśli podatnik nie poda klasyfikacji PKWiU, dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji indywidualnej w takiej sprawie. Zwróciliśmy się więc do Krajowej Informacji Skarbowej o wyjaśnienie, dlaczego dyrektor KIS w takich sytuacjach odmawia wydania interpretacji indywidualnych. Z otrzymanej przez nas odpowiedzi wynika, że podatnik powinien wskazać klasyfikację, bo to on ma największą wiedzę o swoich produktach i usługach. Może również poprosić o pomoc GUS. Tyle że - jak wyjaśnia dalej KIS - opinia interpretacyjna Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi nie jest wiążąca ani na gruncie przepisów o statystyce publicznej, ani na gruncie przepisów prawa podatkowego. Innymi słowy, jeśli podatnik uzyska stanowisko GUS (Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi), to i tak nie jest ono wiążące ani dla podatnika, ani dla fiskusa. Nie daje więc podatnikowi ochrony. Dają je interpretacje podatkowe, ale jeśli podczas kontroli czy w postępowaniu podatkowym urzędnicy fiskusa uznają, że klasyfikacja była błędna, to podatnik i tak nie będzie miał ochrony. Dlatego eksperci radzą, aby nie wskazywać we wniosku o interpretację grupowania PKWiU. W ich ocenie - a także w ocenie sądów administracyjnych, które rozpatrywały analogiczny problem, tyle że dotyczący interpretacji stawek VAT - powinien to ocenić właśnie dyrektor KIS. Zdaniem doradców podatkowych w takim przypadku trzeba się jednak liczyć z odmową wydania interpretacji indywidualnej. Wtedy jedynym skutecznym sposobem jest skarga do sądu administracyjnego. Z kolei długi czas rozpoznania sprawy powoduje, że niestety mało kto ma tyle determinacji.
W praktyce wielu podatników - nie mogąc uzyskać interpretacji podatkowej bez podania kodu PKWIU - składa wnioski do GUS o to, aby wskazał grupowanie właściwe w ich przypadku. Przedsiębiorcy liczą bowiem, że wykorzystają taką opinię GUS jako dowód w ewentualnym postępowaniu podatkowym. Eksperci podatkowi przyznają, że takich wniosków podatnicy złożyli bardzo dużo, co powoduje, że na odpowiedź trzeba dłużej czekać (nawet kilka miesięcy). ©℗
Odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2022 r. na pytania DGP
DGP: Dlaczego dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej właściwej stawki ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli we wniosku opisano rodzaj działalności podatnika, ale nie podano kodu PKWiU?
KIS: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odwołuje się w niektórych przypadkach do klasyfikacji określonej Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).
W Zasadach Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia PKWiU jednoznacznie zapisano, że zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu.
Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent lub usługodawca może zwrócić się o pomoc do właściwej jednostki GUS wskazanej w komunikacie prezesa GUS w sprawie udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, publikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS.
DGP: W jakich przypadkach i na jakiej podstawie dyrektor KIS domaga się od podatników uzupełnienia o kod PKWiU wniosku o interpretację indywidualną w sprawie właściwej stawki ryczałtu ewidencjonowanego?
KIS: Kierujemy do wnioskodawców wezwania o uzupełnienie opisu sprawy, tj. wskazanie klasyfikacji PKWiU, jeśli wniosek nie zawiera takiej informacji. Tym działaniem zmierzamy do uzupełnienia opisu, tak by móc wydać interpretację indywidualną.
Zgodnie z art. 14 par. 3 ordynacji podatkowej wnioskodawca obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Jeżeli wniosek nie spełnia powyższych wymogów, na podstawie art. 169 par. 1 w zw. z art. 14h ordynacji podatkowej, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia.
DGP: Czy w przypadku uzyskania interpretacji GUS dotyczącej klasyfikacji PKWiU dla świadczonych usług taka opinia będzie dawać podatnikowi ochronę w przypadku późniejszej kontroli organów podatkowych?
KIS: Opinia interpretacyjna Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi nie jest wiążąca ani na gruncie przepisów o statystyce publicznej, ani na gruncie przepisów prawa podatkowego. To oznacza, że sama przez się nie rodzi ochrony dla podatnika w szeroko rozumianym postępowaniu podatkowym, w którym może stanowić tylko dowód podlegający swobodnej ocenie organu podatkowego. Ochrona wynika natomiast z zastosowania się przez podatnika do interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i polega na zasadzie nieszkodzenia w rozumieniu artykułów 14k-14m ordynacji podatkowej. Warunkiem działania tej ochrony jest tożsamość badanej przez organ podatkowy sytuacji podatnika ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.