Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności powinny być oznaczane w ewidencji VAT symbolem „MPP” – obowiązek ten ciąży zarówno na sprzedawcach, jak i nabywcach (zob. par. 10 ust. 4 pkt 13 oraz par. 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług), zaś w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT przez wpisanie wartości „1” w polu „MPP”.
Należy wyjaśnić, że transakcjami objętymi obowiązkiem stosowania split paymentu mogą być wyłącznie transakcje udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej (zob. art. 108a ust. 1a ustawy o VAT). Jak jednocześnie czytamy w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, „w przypadku płatności zaliczek o tym, czy powstaje obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności, decydują zasady ogólne, a więc wartość brutto faktury oraz przedmiot transakcji (nabycie towarów lub usług z załącznika nr 15)”.