Pracodawca nie ma obowiązku realizacji zaleceń lekarza rodzinnego co do pracy zdalnej pracownika. Ponadto przepisy nie przewidują rozwiązania polegającego na wprowadzeniu pracy zdalnej na podstawie rekomendacji lekarza rodzinnego. Gdy stan zdrowia pracownika nie pozwala na wykonywanie przez niego pracy zgodnej z treścią umowy o pracę, to lekarz powinien stwierdzić niezdolność do pracy, wskazując czas jej trwania. Co więcej, w tej sytuacji pracodawca faktycznie może mieć wątpliwości, czy ten pracownik jest zdrowy i nie będzie np. stanowił zagrożenia dla innych członków załogi poprzez potencjalną możliwość zarażania ich koronawirusem. Co zatem powinien zrobić pracodawca? Może on zażądać od pracownika jednoznacznego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że jest zdrowy i jego stan zdrowia pozwala na świadczenie pracy. Należy bowiem podkreślić, że wykonywanie pracy zdalnej nie może być stosowane w przypadku braku zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia pracownika.
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 specustawy o COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przy czym wprowadzenie pracy zdalnej następuje na podstawie polecenia pracodawcy, które mieści się w zakresie jego uprawnień i wydawane jest bezpośrednio na podstawie obowiązujących przepisów. Z ww. artykułu wynika, że pracodawca może (ale nie musi) skierować pracownika na świadczenie pracy zdalnej.