MR podkreśla, że nowe rozwiązania przełożą się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy obecnej perspektywy, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy Polski.

Uproszczenia systemu wdrażania funduszy UE to jeden z elementów ogłoszonej niedawno Konstytucji Biznesu.

W ramach uproszczeń MR proponuje powołanie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich. Będzie on odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych, które będą wpływały na usprawnienie systemu wdrażania. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne. Rzecznika obligatoryjnie powoła instytucja zarządzająca, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych.

Ministerstwo przewiduje również zmiany w procedurach konkursowych. Teraz - jak wyjaśnia - poszczególne konkursy będą mogły być dzielone na rundy, co oznacza, że firmy, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. "Takie rozwiązanie pozwoli na skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zapewni możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia" - zauważa resort.

Będzie też możliwość poprawy wniosku. Instytucja prowadząca nabór skontaktuje się z wnioskodawcą z prośbą o dokonanie stosownych zmian, a wniosek nie zostanie odrzucony na wstępnym etapie. Według MR dzięki temu więcej dobrych projektów będzie miało szansę na otrzymanie dofinansowania.

Ułatwieniem będzie ponadto zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama - np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, albo dane z dostępnych powszechnie rejestrów, m.in. KRS.

Przewidziano ponadto rezygnację z wytycznych programowych. Beneficjent, który podpisze umowę będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie. Zniknie więc obowiązek analizowania dużej liczby dokumentów.

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu będzie w pierwszej kolejności oceniany w zakresie spełniania warunków formalnych. Jeżeli instytucja stwierdzi, że we wniosku są braki, to wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia i wniosek będzie mógł być skierowany do oceny merytorycznej.

W skład komisji oceniającej będą mogli wejść tylko pracownicy posiadający wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinach, których konkurs dotyczy.

Z 21 do 14 dni skróci się termin na weryfikację zasadności protestu przez instytucję, która oceniała projekt przed jego przekazaniem do instytucji odwoławczej. Czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, a łączne rozpatrzenie protestu z 60 do 30 dni. Wpłynie to na szybkość oceny wniosków o dofinansowanie. Terminy te zostaną przedłużone, gdy konieczne będzie uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia protestu.

Przewidziano ułatwienia we wnioskach partnerskich. Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu będą mogły być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy publicznej wynikających z obwiązujących regulacji unijnych. Obecnie jest to zabronione. Dodatkowo przewidziano możliwość zmiany partnera w projekcie bez negatywnych konsekwencji dla realizowanego przedsięwzięcia.

Dokumenty złożone do instytucji podczas postępowania konkursowego nie będą udostępniane. Zapewni to ochronę wszystkich informacji, które przekazują wnioskodawcy.

Ponadto MR chce, by beneficjent nie był obciążany odsetkami w przypadku spóźnienia do 14 dni ze złożeniem wniosku rozliczającego środki oraz w przypadku, gdy będzie musiał zwrócić fundusze z przyczyn od niego niezależnych. Te zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o finansach publicznych.

O zmianach planowanych w systemie wdrażania funduszy UE mówił w poniedziałek na konferencji poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju" wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Polska Agencja Prasowa jest jednym z patronów konferencji "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju".