W Polsce, zgodnie z Konwencją Genewską, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

Według najnowszej informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców do 2 czerwca br. wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło w Polsce 5 tys. 539 cudzoziemców., z czego 89 proc. stanowiły wnioski pierwsze. 91 proc. wniosków zostało złożonych przez obywateli pochodzących z trzech państw: Rosji (69 proc. ogółu), Tadżykistanu (11 proc.), Ukrainy (11 proc.).

W tym roku złożono w sumie 2 tys. 275 wniosków. Jeden wniosek obejmuje średnio 2 osoby.

W porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku siedmiokrotnie wzrosła liczba wniosków z Tadżykistanu, trzykrotnie z Armenii, a dwukrotnie z Rosji. O 73 proc. spadła natomiast liczba wniosków z Gruzji, a o 51 proc. - z Ukrainy.

Status uchodźcy od początku roku do końca maja uzyskały łącznie 42 osoby, w tym 21 osób obywatelstwa syryjskiego i po 4 osoby - egipskiego i chińskiego. Pozytywnie rozpatrzono także wnioski trzech obywateli Iraku oraz, po dwóch Rosji i Ugandy.

Ochronę uzupełniającą - przyznawaną decyzją UdSC z urzędu w przypadku odmowy nadania statusu uchodźcy - udzielono 51 osobom, m.in. obywatelom Rosji, Iraku, Ukrainy i Syrii.

Organem właściwym w sprawach udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Prowadzi postępowania o nadanie statusu uchodźcy przy pomocy Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC.

W poniedziałek, 20 czerwca, przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Święto zostało ustanowione w 2000 r. przez ONZ.(PAP)