Wśród proponowanych przez Nowoczesną rozwiązań znajduje się likwidacja finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych. Nowoczesna zapisała w projekcie, że związkowiec miałby prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, ale nie otrzymywałby - jak obecnie - za ten czas wynagrodzenia od pracodawcy. Związki zawodowe - zgodnie z projektem - miałyby obowiązek przedstawiać sprawozdania finansowe, czego obecnie nie muszą robić.

Posłowie zajmą się ponadto projektami Nowoczesnej dotyczącymi zniesienia ciszy wyborczej i finansowania partii. Porządek został również uzupełniony o projekt dot. finansowania partii autorstwa klubu Kukiz'15.

Projekt noweli Kodeksu wyborczego przewiduje zniesienie ciszy wyborczej w dniu poprzedzającym wybory i referenda oraz w dniu głosowania. W dniu wyborów agitować nie można byłoby w budynku, w którym odbywa się głosowanie, ani w samym lokalu wyborczym. Projekt Nowoczesnej zakłada również, że publikowanie sondaży byłoby zabronione jedynie w dniu głosowania aż do zamknięcia lokali wyborczych.

Zmiany zaproponowane przez Nowoczesną w sprawie finansowania zakładają z kolei, że na budżet partii politycznej składałyby się dwie części: dotacja z budżetu państwa oraz darowizny osób prywatnych. Projekt wprowadza ograniczenia - roczna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz danej partii nie mogłaby przekroczyć 50 tys. zł.

Klub Kukiz'15 proponuje natomiast likwidację finansowania partii z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości odpisania od podatku dochodowego 5 zł z przeznaczeniem na wybraną partię.

Kolejnym punktem środowego posiedzenia Sejmu jest projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz Kodeks karny wykonawczy, który zakłada powrót do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca zeszłego roku i objęcie systemem dozoru elektronicznego (SDE) części osób skazanych na kary więzienia.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. dozór elektroniczny stał się rodzajem kary ograniczenia wolności, a nie - jak było wcześniej - sposobem wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Istotą zmiany jest przywrócenie SDE jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie kary ograniczenia wolności. Rząd przyjął ten projekt przed miesiącem.

Posłowie rozpatrzą również sprawozdanie komisji kultury i środków przekazu o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który dotyczy określania udziału audycji europejskich w wyspecjalizowanych programach telewizyjnych w drodze decyzji administracyjnych, wydawanych przez przewodniczącego KRRiT, a nie w drodze rozporządzenia.

W czwartek posłowie zajmą się poprawkami Senatu do budżetu. Senat zgłosił w zeszłym tygodniu 20 poprawek do budżetu; podczas wtorkowego posiedzenia sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała za przyjęciem wszystkich poprawek. Senat zaproponował m.in. - wbrew stanowisku rządu - zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a mają być przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Komisja przychyliła się też do poprawki, by o 2,5 mln zł zwiększyć wydatki bieżących Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa. Inna poprawka zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

W czwartek Sejm zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, autorstwa Platformy. Projekt zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. do 8 tys. złotych, która miałaby być co roku waloryzowana.

Sejm zajmie się też zmianami w prawie łowieckim, które zakładają, że szacowaniem szkód łowieckich oraz ustalaniem wysokości odszkodowań mają zająć się wojewodowie, a nie, jak teraz myśliwi. Zmiany, według autorów, mają być bardziej korzystne dla rolników.

W piątek posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku.