Podkreślili, że propozycje zmian nie był konsultowane ze środowiskiem sędziowskim.

"Wniesiony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt zawiera istotne ustrojowe regulacje, wpływające na bieżące funkcjonowanie sądów powszechnych i sprawność prowadzonych postępowań sądowych, nie zmierzając przy tym do ich przyspieszenia. Proponowane zmiany, w tym dotyczące zarządzania sprawami, będą miały negatywny wpływ na realizację prawa obywateli do sprawnego procesu" - napisano w przyjętej w piątek uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej.

Autorzy pisma dodali, że ich zaniepokojenie budzą też medialne doniesienia o planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowych regulacjach dotyczących Sądu Najwyższego, "zmierzających do pozbawienia najbardziej doświadczonych sędziów tego Sądu możliwości orzekania i do bezpodstawnego usunięcia z zajmowanych stanowisk sędziów, piastujących w tym Sądzie funkcje kierownicze".

"Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej stanowczo sprzeciwia się tym planom, jako prowadzącym wprost do podważenia roli Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w systemie prawnym w Polsce i do podporządkowania niezależnej władzy sądowniczej władzom politycznym" - napisano w uchwale.

Sędziowie zwrócili się do decydentów o rezygnację tych planów. Do środowisk prawniczych zaapelowali o sprzeciwienie się "osłabieniu niezależności władzy sądowniczej", zaś do obywateli, by "we własnym interesie nie godzili się na przejęcie przez polityków kontroli nad sądami".

Projekt noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw, zgłoszony przez posłów PiS, został opublikowany 12 kwietnia na stronie internetowej Sejmu. Przewiduje on m.in. zmianę modelu powoływania i odwoływania prezesów sądów, przesłanek uprawniających do powołania na sędziego sądu apelacyjnego, losowy przydział spraw dla sędziów. Miałby on wejść w życie 1 lipca. Od tego czasu minister sprawiedliwości mógłby przez pół roku odwołać każdego prezesa sądu w Polsce bez podania przyczyn. Projekt ma być rozpatrywany w maju.(PAP)