Zdaniem rzecznika generalnego Jeana Richarda de la Toura indeksacja zasiłku rodzinnego i przywilejów podatkowych przyznawanych przez Austrię pracownikom, których dzieci zamieszkują na stałe w innym państwie członkowskim, jest sprzeczna z prawem Unii.

"Pracownicy pochodzący z innych państw członkowskich powinni móc korzystać w Austrii z takich samych zasiłków i przywilejów podatkowych co pracownicy austriaccy, niezależnie od miejsca zamieszkania ich dzieci, ponieważ na równi z nimi przyczyniają się do finansowania austriackiego systemu socjalnego i podatkowego" - stwierdził w przedstawionej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału.

Od 1 stycznia 2019 r., Austria dostosowuje wobec pracowników, których dzieci zamieszkują na stałe w innym państwie członkowskim, zryczałtowaną wysokość zasiłku rodzinnego oraz różnych przywilejów podatkowych - w górę lub w dół - w zależności od ogólnego poziomu cen w konkretnych państwach członkowskich.

Komisja Europejska, popierana przez Polskę, Czechy, Chorwację, Rumunię, Słowenię i Słowację uznała, że wprowadzone rozróżnienie i wynikające z niego nierówne traktowanie, zwłaszcza pracowników migrujących, jest sprzeczne z prawem Unii i wniosła do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie uchybienia przez Austrię zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W przedłożonej w czwartek opinii rzecznik generalny Jean Richard de La Tour zaproponował Trybunałowi uwzględnienie skargi Komisji oraz stwierdził, że mechanizm dostosowania zasiłków rodzinnych, dodatkowej premii rodzinnej, ulgi podatkowej dla osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, ulgi podatkowej dla rodzica samotnie wychowującego dziecko i ulgi podatkowej z tytułu świadczeń alimentacyjnych mający zastosowanie do pracowników migrujących, których dzieci zamieszkują na stałe w innym państwie członkowskim, jest sprzeczny z prawem Unii.

"Na gruncie prawa Unii jest bowiem bezdyskusyjne, że świadczenia rodzinne, takie jak austriacki zasiłek rodzinny i ulga podatkowa na dziecko pozostające na utrzymaniu, nie mogą podlegać jakimkolwiek obniżkom ani zmianom z powodu tego, że członkowie rodziny uprawnionego do niej pracownika zamieszkują w innym państwie członkowskim. Ustalenie wysokości tych świadczeń w zależności od miejsca zamieszkania członków rodziny stanowi naruszenie prawa do swobodnego przemieszczania się zagwarantowanego obywatelom Unii" - czytamy w opinii rzecznika Trybunału.

Artur Ciechanowicz (PAP)