Projekt ustawy zawierający proponowane zmiany trafił już na Stały Komitet Rady Ministrów po uzgodnieniach międzyresortowych. Można się spodziewać, że niebawem zajmie się nim rząd. Oczekuje się, że nowe rozwiązania kadrowe oraz inwestycje w infrastrukturę graniczną przyczynią się do poprawy sytuacji w Straży Granicznej, zapewniając lepszą ochronę granic i skuteczniejszą realizację zadań.

Braki kadrowe w Straży Granicznej

Straż Graniczna, podobnie jak Policja, boryka się z trudnościami związanymi z brakiem personelu. MSWiA przyznaje, że liczba nowych kandydatów do służby nie zaspokaja bieżących potrzeb kadrowych. Na koniec lutego liczba wakatów w Straży Granicznej wynosiła ponad 2,1 tys., co stanowiło 12,65% całkowitego stanu osobowego formacji. Resort spraw wewnętrznych postanowił wdrożyć nowe rozwiązania, aby poprawić sytuację kadrową w tej formacji.

Powrót do Straży Granicznej

MSWiA proponuje szereg działań, które mają ułatwić powrót do służby byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie uproszczonej procedury naboru dla osób, które wcześniej służyły w SG i chcą wrócić do formacji. Preferencyjny tryb rekrutacji ma na celu zachęcenie byłych funkcjonariuszy do ponownego podjęcia służby.

Rekrutacja byłych funkcjonariuszy obejmie podstawowe czynności, takie jak złożenie dokumentów oraz przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dodatkowo konieczna będzie weryfikacja stanu zdrowia przez komisje lekarskie resortu spraw wewnętrznych. Osoby, które zdecydują się na powrót do służby w ciągu roku od zwolnienia, będą miały ułatwiony proces rekrutacyjny. Jeśli od zwolnienia minęło więcej niż rok, ale nie więcej niż pięć lat, dodatkowo wymagane będzie badanie psychologiczne oraz psychofizjologiczne.

Preferencje w rekrutacji do SG dla specjalistów i absolwentów szkół mundurowych

Resort planuje również wprowadzenie preferencyjnych zasad rekrutacji dla kandydatów z wyspecjalizowaną wiedzą i kwalifikacjami. Osoby z doświadczeniem w kluczowych dziedzinach dla Straży Granicznej, takich jak cyberbezpieczeństwo, pilotaż statków powietrznych czy mechanika lotnicza, będą mogły skorzystać ze skróconego postępowania rekrutacyjnego. Za zgodą Komendanta Głównego SG możliwe będzie zwolnienie kandydatów z obowiązku przystąpienia do testu wiedzy oraz testu sprawności fizycznej.

MSWiA planuje wprowadzenie oddzielnej procedury naboru dla absolwentów szkół ponadpodstawowych o profilu mundurowym. Osoby te będą mogły złożyć akces do służby w Straży Granicznej w ciągu trzech lat od ukończenia szkoły. Kandydaci będą zwolnieni z testu wiedzy, a test sprawności fizycznej będą musieli zdać jedynie w przypadku, gdy nie zaliczyli pozytywnie sprawdzianu fizycznego przeprowadzonego w ostatnim semestrze nauki.

Zmiany w procesie rekrutacji do Straży Granicznej

Resort zamierza również zmienić przepisy dotyczące etapów prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, tworząc bardziej dogodne warunki do jego sprawnego przebiegu. Dotychczasowy dwuetapowy tryb rekrutacji zostanie zastąpiony wieloetapowym wykazem czynności realizowanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.