Już dzisiaj ósmoklasiści zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego 2024. Ile będzie trwał egzamin i jak będzie wyglądał? Oto najważniejsze informacje.

W tym roku po raz szósty odbędzie się egzamin ósmoklasisty, który wprowadzono w 2019 roku w związku z reformą edukacji, likwidującą gimnazja i przywracającą 8-letnią szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów kończących szkołę podstawową i różni się od matur tym, że nie można go nie zdać.

Wyniki są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacyjnym, jednak nie ma ustalonego minimalnego wyniku gwarantującego zaliczenie roku szkolnego. Egzamin ósmoklasisty obowiązuje uczniów ósmych klas szkół podstawowych, uczniów szkół artystycznych prowadzących program ogólny na poziomie szkoły podstawowej oraz słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2024

Według harmonogramu na rok 2024 ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, główne daty egzaminów ósmoklasisty w tym roku są następujące:

 • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki,
 • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych, po ich udokumentowaniu (na przykład zaświadczeniem lekarskim), nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, napiszą go w terminie dodatkowym. Komisja ustaliła, że terminy dodatkowe odbędą się w drugim tygodniu czerwca 2024 roku:

 • 10 czerwca (poniedziałek) - egzamin z języka polskiego,
 • 11 czerwca (wtorek) - egzamin z matematyki,
 • 12 czerwca (środa) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Ile trwa?

Każdy z egzaminów ósmoklasisty odbywa się przez trzy kolejne dni. Oprócz różnic w zakresie materiału egzaminacyjnego - różnią się one również czasem przeznaczonym na rozwiązanie zadań w arkuszu. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki - 100 minut, natomiast z języka obcego nowożytnego - 90 minut.

Niektórym uczniom przyznaje się dodatkowy czas na egzaminach, wynoszący odpowiednio 180 (język polski), 150 (matematyka) i 135 minut (język obcy). Taka forma wsparcia jest kierowana do uczniów z różnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Prawo do dodatkowego czasu mają również uczniowie z różnymi innymi potrzebami, włączając w to osoby niedowidzące i niewidome, niedosłyszące i niesłyszące, osoby ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera), z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną dziecięcym porażeniem mózgowym.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Dotyczy to zarówno tych, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym, jak i dodatkowym.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Wymagania egzaminacyjne

Egzamin ósmoklasisty oparty jest o wymagania egzaminacyjne, które zawarte zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2022 roku. Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego obejmują:

 • kształcenie literackie i kulturowe,
 • kształcenie językowe,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • samokształcenie.

Co można, a co trzeba mieć przy sobie na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty konieczne jest posiadanie długopisu lub pióra z czarnym tuszem/atramentem; niedopuszczalne jest używanie długopisów zmazywalnych/ścieralnych. Przydatne może być także wzięcie linijki na egzamin z matematyki. Zabrania się korzystania z kalkulatorów podczas egzaminu, chyba że uczestnik posiada opinię PPP dotyczącą dyskalkulii i spełnia określone kryteria. Używanie słowników jest niedozwolone, podobnie jak wnoszenie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych. Uczestnicy egzaminu mogą mieć przy sobie butelkę wody. Dodatkowo wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, takiego jak legitymacja szkolna.

Losowanie miejsc na egzaminie ósmoklasisty

Warto zauważyć, że uczniowie nie będą mieli możliwości samodzielnego wyboru miejsca w sali egzaminacyjnej zgodnie z przepisami CKE. Uczestnicy egzaminu zostaną wprowadzeni do sali pojedynczo przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o ustalonej godzinie. Przed wejściem każdy uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie przystępował do egzaminu (z wyjątkiem osób z indywidualnymi potrzebami, takimi jak korzystanie z aplikacji do pomiaru insuliny, które zostaną przypisane przez komisję do odpowiednich miejsc).

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań należy upewnić się, że arkusz egzaminacyjny jest kompletny, a numer PESEL na naklejkach identyfikacyjnych, umieszczanych m.in. na karcie odpowiedzi, jest poprawny. Wszelkie niezgodności należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

Jak wygląda arkusz egzaminacyjny z języka polskiego 2024?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części, które razem pozwalają na uzyskanie 45 punktów. Pierwsza część zawiera około 20 zadań, głównie opartych na dwóch tekstach umieszczonych w arkuszu - literackim i nieliterackim. Łączna liczba słów w tych tekstach nie przekracza tysiąca. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej części egzaminu wynosi 25.

Drugą część egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to wypracowanie. Osoba zdająca ma możliwość wyboru tematu spośród dwóch propozycji: opowiadania lub rozprawki. W obu przypadkach wymagane jest odwołanie się do lektury szkolnej lub utworu wybranego przez ucznia.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego - wymagania

Zadania egzaminacyjne oceniają znajomość treści i tematyki następujących lektur oraz utworów poetyckich:

 • "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa,
 • "Zemsta" Aleksandra Fredry,
 • Wybór fraszek i trenów Jana Kochanowskiego, obejmujący treny VII i VIII,
 • "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego,
 • "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady cz. II", "Pan Tadeusz" (całość) Adama Mickiewicza,
 • "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego,
 • "Quo vadis", "Latarnik" Henryka Sienkiewicza,
 • "Balladyna" Juliusza Słowackiego,
 • Wiersze wybranych poetów.