Popularność ogródków działkowych wzrosła w ostatnich latach. Uwłaszczenie wśród działkowców to temat, który regularnie powraca w debacie publicznej. Czy najnowsze zmiany w prawie zaowocują uwłaszczeniem działkowców? Znamy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Uwłaszczanie użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych

Poseł Sebastian Kaleta w interpelacji poselskiej chce poznać plany rządu dotyczące przyszłości działek użytkowanych na podstawie prawa użytkowania wieczystego. Domaga się przede wszystkim informacji czy istnieje ustalony harmonogram działań w zakresie uregulowania statusu prawno-majątkowego rodzinnych ogródków działkowych oraz jakie instrumenty prawne i finansowe zostaną zastosowane, by ułatwić proces uwłaszczenia dla działkowców?

Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, do ochrony dzierżawy działkowej stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Ustawodawca zadbał więc o zabezpieczenie interesów działkowców dzierżawiących działki na gruntach oddanych stowarzyszeniom ogrodowym w użytkowanie wieczyste.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie posiada harmonogramu działań w zakresie uregulowania statusu prawno-majątkowego rodzinnych ogródków działkowych, ponieważ ich podjęcie nie jest planowane.

Z odpowiedzi na interpelację wynika, że w ocenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii podejmowanie prac legislacyjnych zmierzających do uwłaszczenia użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych oraz stosowania odrębnych mechanizmów indywidualnego uwłaszczenia użytkowników ogrodów działkowych nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia idei rodzinnego ogrodnictwa działkowego.

Resort nie planuje więc podjęcia działań, które zmierzałyby do uwłaszczenia działkowców na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych.

„Przeniesienie praw do nieruchomości stanowiących tereny rodzinnych ogrodów działkowych objęte jest zasadami i regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarowania i rozporządzania mieniem publicznym, w tym Konstytucji RP, zawierającej gwarancje ochrony własności przysługujące również podmiotom publicznym” – wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przypomina również, że ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Jakie plany wobec działkowców ma rząd?

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską, „Resort nie planuje podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uwłaszczenia użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Idea rodzinnego ogrodnictwa działkowego przejawia się w zaspokajaniu socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Zgodnie z założeniami ustawy o ROD ogrody działkowe nie mogą być postrzegane jako grupa w pełni samodzielnych, indywidualnych nieruchomości służących realizowaniu potrzeb bytowych lub zarobkowych działkowców”. Oznacza to więc, że uwłaszczenia nie będzie.