W dniu 7 kwietnia Polacy wybiorą swoich reprezentantów w samorządach lokalnych, między innymi wójtów. Kim jest wójt i czym się zajmuje? Przeczytaj poniżej.

Kim jest wójt?

Wójt jest organem wykonawczym w gminie wiejskiej. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Na mocy przepisów jest on również kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co z reguły jest praktykowane.

Kto może zostać wójtem?

Zgodnie z przepisami, kandydować na wójta może obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat.

Prawa wybierania nie mają osoby:

  • pozbawione praw publicznych lub
  • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu albo
  • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Jak wynika z Kodeksu wyborczego, nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie. Przepis ten nie dotyczy jednak wybrania na wójta przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej z 2018 roku. Ograniczenie to będzie więc po raz pierwszy stosowane w wyborach samorządowych w 2029 roku.

Należy pamiętać, że kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie. Może z kolei startować do rady gminy, ale tylko tej, w której w której kandyduje na wójta.

Czym zajmuje się wójt?

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Ile trwa kadencja burmistrza?

Kadencja wójta trwa pięć lat – została wydłużona o rok w 2018 roku. Rozpoczyna się ona w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

W 2018 roku wprowadzono również zasadę dwukadencyjności wójtów. Oznacza to, że osoby, które zajmują te stanowiska dzięki wyborowi w 2018 roku będą mogły ubiegać się o nie jeszcze tylko raz.