Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego zebrał się na pierwszym posiedzeniu. Gremium przewodniczy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W połowie stycznia br. zapowiedział, że zespół przedstawi swoje rekomendacje do połowy roku, a Rada Ministrów zdecyduje, w jaki sposób te rekomendacje będą wdrożone.

Koncepcja zmiany Funduszu Kościelnego

Zespół ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcje zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego, a także zasad finansowania m.in. składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych; działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych, a także odbudowy, konserwacji i remontów zabytkowych obiektów sakralnych. Kolejnym zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych.

W połowie stycznia br. Kosiniak–Kamysz zapowiedział, że zespół przedstawi swoje rekomendacje do połowy roku, a Rada Ministrów zdecyduje, w jaki sposób te rekomendacje będą wdrożone.

Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego

W zespole są przedstawiciele m.in. ministerstwa finansów, MON, MSWiA, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, resortu rodziny, Rządowego Centrum Legislacji i Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Zespół ma realizować zadania na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na miesiąc. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zespołu zapewnia KPRM.

Kiedy powstał Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

W latach 2012-2013 trwały prace, które skończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych. Po czym prace przerwano i ich nie wznowiono.