Przybywa komitetów wyborczych zgłaszanych do kwietniowych wyborów samorządowych. Wykaz Państwowej Komisji Wyborczej liczy aktualnie 24. zgłoszenia. Kto może założyć komitet wyborczy? Na jakich zasadach? Kiedy mija termin zgłoszeń komitetów do PKW?

Wybory samorządowe 2024: Ostatnie dni na zgłaszanie komitetów wyborczych

Pozostało tylko kilka dni na zgłaszanie komitetów wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego mija 12 lutego 2024 r. Z opublikowanego na stronie PKW wykazu zawiadomień o utworzeniach komitetów wyborczych wynika, że do tej pory zgłoszone zostały 24. komitety wyborcze. Spora ich część jest już zarejestrowana.

Kto może założyć komitet wyborczy?

Prawo do zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików mają wyłącznie komitety wyborcze. Zgodnie z treścią Kodeksu wyborczego, w przypadku wyborów samorządowych mogą go założyć:

 • obywatel,
 • organizacja społeczna, np. fundacja, rada sołecka, spółdzielnia mieszkaniowa, rada osiedla,
 • partia polityczna lub
 • koalicja partii politycznych.

Jakie są zasady powoływania komitetów wyborczych?

W przypadku powoływania komitetu wyborczego wyborców, który utworzony zostaje w celu zgłoszenia kandydatów tylko w jednym województwie potrzeba, co najmniej pięciu osób mających czynne prawo wyborcze oraz minimum 20. podpisów osób popierających założenie komitetu. Jeśli komitet zakłada przypadku partia polityczna lub organizacja społeczna, to wówczas funkcję komitetu wyborczego pełni organ danego podmiotu upoważniony do reprezentowania go na zewnątrz. W sytuacji, gdy decyzję o jego utworzeniu podejmuje koalicja partii, wówczas, jak wskazują przepisy, "czynności wyborcze wykonuje koalicyjny komitet wyborczy utworzony przez organy partii politycznych upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz".

Komitety wyborcze muszą, najpóźniej do 55 dnia przed dniem wyborów, złożyć do komisarza wyborczego zawiadomienie o swoim utworzeniu.

Jakie dokumenty należy przedłożyć?

Komitet wyborczy musi zostać zarejestrowany. By tego dokonać należy złożyć do PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, do którego należy dołączyć:

 • oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zawierające własnoręczne podpisy osób tworzących komitet,
 • oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • oryginał wykazu co najmniej 20 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wraz z podpisami.

W przygotowanym wykazie powinno się znaleźć:

 • imię i nazwisko podane w pełnym brzmieniu,
 • adres zamieszkania obejmujący nazwę miejscowości, ulicy i numer domu oraz numer lokalu zgodny z adresem ujęcia danej osoby w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
 • numer PESEL,
 • datę udzielonego poparcia.

Co istotne, data udzielenia poparcia nie może być wcześniejsza niż data utworzenia komitetu wyborczego, a brak podpisu obok danych oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Wybory samorządowe 2024: Kogo wybieramy?

W zaplanowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
 • wójtów,
 • burmistrzów,
 • prezydentów miast.