Istotnie obniżył się odsetek firm przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 12 miesięcy - do 66,9% z 70,7%. Jednocześnie skala prognozowanych podwyżek w tej perspektywie pozostała zbliżona do wartości notowanej w poprzednim kwartale, ocenił Narodowy Bank Polski (NBP). Plany firm dotyczące podwyższenia wynagrodzeń mogą w znacznej mierze odzwierciedlać podwyżki płacy minimalnej

Średnia wysokość podwyżki

"Wzrosła [...] przeciętna wysokość planowanych, w perspektywie kwartału, podwyżek wynagrodzeń. Średnia wysokość podwyżki nieznacznie zwiększyła się (do 7,3% z 7% w III kw.), a jej wartość medianowa - do 7% z 5%. W grupie przedsiębiorstw deklarujących podwyżki w I kw. 2024 r., blisko 15% planuje wzrost wynagrodzenia o mniej niż 5%, 69% firm - o 5-10%, a ponad 16% - o ponad 10%. Powyższe zjawisko było prawdopodobnie związane ze wzrostem płacy minimalnej w gospodarce na początku 2024 r. Istotnie obniżył się bowiem odsetek firm przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 12 miesięcy (do 66,9% z 70,7%). Jednocześnie skala prognozowanych podwyżek w tej perspektywie pozostała zbliżona do wartości notowanej w poprzednim kwartale: jej średnia wyniosła 8,3%, przy stabilnej medianie na poziomie 8%" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Prognozy zatrudnienia

Kwartalne prognozy zatrudnienia ustabilizowały się na wysokim poziomie, natomiast prognozy roczne po raz kolejny wzrosły, przekraczając nieco poziom historycznej mediany, podał bank centralny.

"Mimo słabnących nacisków płacowych zwiększył się (do 43,8% z 38,1%) udział respondentów planujących podniesienie wynagrodzeń w I kw. 2024 r. Pozostawał on też na poziomie wyraźnie wyższym od 10-letniej mediany (26,5%). Wzrost ten miał charakter powszechny i dotyczył wszystkich analizowanych klas wielkości firm oraz sektorów. Największy przyrost udziału podmiotów planujących wzrost wynagrodzeń odnotowano w grupie firm dużych (o 14,2 pkt proc. do 51,1%), a w przekroju branżowym - w gospodarce wodnej, energetyce i usługach" - podał NBP.

Podniesienie wynagrodzeń w 2024 r

Wyższy niż przed kwartałem i wyraźnie przewyższający 10-letnią medianę był udział podmiotów planujących podniesienie wynagrodzeń w I kw. 2024 r. Nieznacznie wzrosła również przeciętna wysokość planowanych w tym okresie podwyżek płac. Plany firm dotyczące podwyższenia wynagrodzeń mogą w znacznej mierze odzwierciedlać dostosowania związane z podwyżką płacy minimalnej, w szczególności biorąc pod uwagę dalsze, nieznaczne osłabienie presji płacowej odczuwanej przez firmy, podano także.

"W świetle danych z SM NBP w IV kw. 2023 r. relacja między wzrostem płac i wydajnością pracy mogła jednak ulec poprawie - spadł bowiem udział firm twierdzących, że wynagrodzenia rosły w większym stopniu niż wydajność pracy (do 32% z 33,3% w III kw.)" - czytamy dalej.

Badanie NBP

Ostatnie badanie SM NBP odbyło się w grudniu 2023 r. W badaniu SM NBP wzięły udział 2525 podmioty wybrane z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa.