Otwarcie likwidacji PAP S.A. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Jako likwidatora spółki wpisano Marka Błońskiego. Jak wynika z informacji PAP, postanowienie o wpisie tych danych do rejestru zapadło w poniedziałek i zostało podjęte przez referendarz sądową Agnieszkę Bilewicz.

Stan likwidacji PAP

Nowe dane dotyczące PAP zostały ujawnione na stronie elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego. Według danych podanych w tym rejestrze, spółka obecnie działa pod nazwą Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji. Natomiast jako likwidator widnieje w rejestrze Marek Błoński.

W komunikacie rozesłanym pracownikom likwidator Marek Błoński i jego pełnomocnik Paweł Kostrzewa podkreślili, że poniedziałkowe postanowienie "oznacza, że sąd nie dopatrzył się żadnych naruszeń prawa w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 grudnia 2023 r. w sprawie otwarcia likwidacji PAP i powołania likwidatora". "Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdza pełną prawidłowość i skuteczność tych uchwał" - zwrócili uwagę.

"Otwarcie likwidacji nie oznacza zaprzestania działalności PAP". "Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki z 18 stycznia 2024 r. zobowiązuje likwidatora do podejmowania działań służących m.in. temu, aby Spółka w toku jej likwidacji prawidłowo realizowała swoje ustawowe zadania i przekazywała odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy" - czytamy.

Nowa Rada Nadzorcza PAP

Na rozpatrzenie oczekuje jeszcze wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowegonowej Rady Nadzorczej PAP w składzie: Mikołaj Grzegorz Kozak (przewodniczący), Bartosz Piotr Przeciechowski (wiceprzewodniczący) i Krzysztof Sokołowski (sekretarz). Nowa Rada obraduje w poniedziałek.

19 grudnia ub.r. Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Nowy prezes i naczelny PAP

Prezesem PAP szef MKiDN mianował Marka Błońskiego, dziennikarza Agencji z ponad 25-letnim stażem pracy. Decyzją Rady Nadzorczej w skład Zarządu PAP powołano Pawła Kostrzewę. Prezes Błoński tymczasowo przejął obowiązki redaktora naczelnego. Od lutego stanowisko naczelnego obejmie Wojciech Tumidalski.

Weto Dudy

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

18 stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto, według TK, niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv. MKiDN przekazało wówczas, że wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej.

Otwarcie likwidacji w KSR

W ub. tygodniu referendarze sądowi Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oddalili wnioski o wpis otwarcia likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

"Do momentu prawomocnego wyroku likwidator pełni swoją funkcję. Wierzę, że w drugiej instancji uchylona zostanie decyzja referendarzy warszawskich sądów" - oświadczał przed tygodniem minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do decyzji referendarzy w sprawach otwarcia likwidacji TVP i Polskiego Radia.