Senatorowie przyjęli nowelizację Regulaminu Senatu, która dostosowała go do zmiany liczby senackich komisji. W poprzedniej kadencji komisji było 16, teraz będzie ich 20.

Za uchwałą zmieniającą Regulamin Senatu zagłosowało 85 senatorów, nikt nie był przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu.

Nowe rozporządzenia Senatu

Nowelizacja Regulaminu Senatu zakłada zmiany w kształcie i zakresie działania części stałych komisji senackich oraz porządkuje przepisy dotyczące udzielania przez marszałka Senatu głosu poza kolejnością mówców.

Regulamin Senatu został dostosowany do utworzenia większej niż dotąd liczby komisji stałych. W poprzedniej kadencji komisji było 16, teraz będzie ich 20.

Nowe komisje stałe

Zgodnie z nowym Regulaminem, rozdzielony został zakres działania Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, tworząc nowe komisje: Komisję Nauki, Komisję Edukacji i Komisję Sportu. Z dotychczasowej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wydzielona została Komisja Petycji. Ponadto, powołana została osobna Komisja Spraw Unii Europejskiej, która przejęła część kompetencji Komisji Spraw Zagranicznych. Nowelizacja regulaminu Senatu przekształciła też Komisję Środowiska w Komisję Klimatu i Środowiska.

Nowe kompetencje marszałka Senatu

Według nowego Regulaminu, marszałek Senatu udziela głosu prezydentowi, marszałkowi Sejmu, premierowi i prezesowi Najwyższej Izby Kontroli poza kolejnością mówców - ilekroć tego zażądają. Udziela też poza kolejnością mówców głosu członkom rządu, prezesowi TK, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i przedstawicielom innych organów państwowych – w sprawie objętej zakresem działania danego organu i będącej przedmiotem obrad Senatu.

Wyjątek od tej reguły będzie stanowić sprawa wyboru lub powołania na określone w Regulaminie Senatu stanowisko.