Ustanowienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 - to główny cel przyjętego w poniedziałek przez rząd rozporządzenia. Program jest kontynuacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022.

Jak uzasadniono w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, ze względu na wzrost znaczenia zdrowia psychicznego, w kontekście zwiększenia poziomu społecznych zagrożeń, takich jak skutki pandemii COVID-19, zmiany w trybie życia, rozluźnienie więzi społecznych czy doświadczanie wydarzeń powodujących traumę – niezbędna jest kontynuacja strategii na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

Jednym z rozwiązań, które przewiduje rozporządzenie to m.in. określenie katalogu działań, które mają być podejmowane przez administrację publiczną w celu zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i dostępnej opieki zdrowotnej. Dotyczy to także innych form opieki i pomocy, które są niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Chodzi także o kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ itm/