We wtorek rząd ma zająć się projektem uchwały ws. przyjęcia programu rządowego pod nazwą "Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.". Jak informowano w czerwcu wartość programu może wynieść 5 mld zł.

W połowie czerwca w wykazie prac legislacyjnych rządu przekazano informację, że do końca drugiego kwartału rząd zamierza przyjąć program wsparcia dla firm energochłonnych wart 5 mld zł. Na początku czerwca w Stalowej Woli rząd oraz NSZZ "Solidarność" zawarli porozumienie, które zakładało m.in. przyjęcie programu pomocowego dla przedsiębiorstw energochłonnych.

W wykazie prac legislacyjnych rządu informowano, że celem programu pt. "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." jest łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. "Wzrost tych cen stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii elektrycznej stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych" - podkreślono.

Jak wówczas tłumaczono, o pomoc będzie mógł się ubiegać przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. jego wartości produkcji w 2021 r.) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B i C.

"Dopuszcza się również wystąpienie o pomoc na podstawie kosztów ponoszonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku kwotę pomocy oblicza się wyłącznie od kosztów poniesionych na gaz ziemny i energię elektryczną przez tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa" - dodano.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, wnioski o pomoc mają być składane za trzy rozdzielne okresy – pierwsze półrocze, trzeci kwartał i czwarty kwartał 2023 r.

"Wysokość przyznanej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r. obliczanych jako iloczyn różnicy średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie wnioskowanym (w zł/MWh) i średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w 2021 r. (w zł/MWh) pomnożonej razy 1,5 oraz ilości MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytej od dostawców zewnętrznych i zużytej przez beneficjenta jako konsumenta końcowego w okresie kwalifikowalności" - wskazano.

Zgodnie z wykazem, limit pomocy dla kwalifikujących się do programu firm wynosić ma 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro. Z wyższego limitu będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą przeważającą działalność w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i PRODCOM. Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Drugim warunkiem jest przedstawienie do końca pierwszego kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, opracowanego na podstawie audytu energetycznego, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30 proc. otrzymanej pomocy.

"Limit pomocy dla tych firm wynosi 40 proc. kosztów kwalifikowanych do 20 mln euro, które są podzielone na okresy, podobnie do budżetu programu. Za pierwsze półrocze pomoc nie może przekroczyć 10 mln euro, a po trzecim kwartale łączna uzyskana pomoc nie może przekroczyć 15 mln euro. Po uwzględnieniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie, wskaźnik EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r. nie może przekraczać 70 proc. swojej wartości za rok 2021" - wyjaśniono w wykazie.

W ramach rządowego programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r." pomoc na dodatkowe koszty poniesione w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego otrzymało 208 przedsiębiorstw energochłonnych. Nabór wniosków prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.(PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mick/