We wtorek po godz. 11 rząd rozpoczął obrady, podczas których zajmie się m.in. projektem podwyższenia świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którym zajmie się we wtorek Rada Ministrów, zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii "Programowy ul".

Ministrowie zajmą się również we wtorek projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, przewidującym wprowadzenie mechanizmu korygującego nadmierną nierównowagę finansów publicznych, zmiany dot. funduszy BGK oraz zwiększenie limitu sumy rezerw celowych do 8 proc. wydatków budżetu.

Pod koniec maja br. projekt zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak czytamy, projekt zakłada zmiany w zakresie obowiązku przyjmowania w depozyt przez Ministra Finansów wolnych środków funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw i określenie podstawowych w tym zakresie warunków.

Rada Ministrów ma też debatować nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zakładającym m.in. doprecyzowanie przepisów ws. obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Proponowane zmiany przewidują m.in. rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oznacza to, że są one rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

Ponadto, przepisy mają umożliwić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywanie gruntów Lasom Państwowym w drodze umowy z przeznaczeniem na lasy oraz rozszerzenie takiej możliwości o grunty na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Do tej pory grunty takie przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwego starostę, na wniosek Krajowego Ośrodka. (PAP)

rbk/ sdd/