Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws. interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, podała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa zawiera przepisy wdrażające nowe rozwiązania wprowadzone w dyrektywie 2019/520 w zakresie usługi EETS czyli europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service)" - czytamy w komunikacie.

Nowelizacja w szczególności:

- rozszerza zakres stosowania usługi EETS na elektroniczne systemy poboru opłat, w których wykorzystywana jest technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR);

- łagodzi podstawowe warunki świadczenia usługi EETS dla dostawców EETS, w wyniku czego nie będzie już obowiązku zawarcia przez tych dostawców umów z wszystkimi podmiotami pobierającymi opłaty na obszarach EETS, a ponadto zmianie ulegną przesłanki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS;

- wprowadza obowiązek wypłaty wynagrodzenia dostawcom EETS przez podmioty pobierające opłaty wraz z określeniem podstawowych zasad ustalania jego wysokości;

- nakłada obowiązki na podmioty świadczące usługi poboru opłat drogowych w zakresie sposobu prowadzenia księgowości i udostępniania organom pojednawczym informacji o wynagrodzeniu otrzymywanym z tytułu świadczenia tej usługi;

- określa zasady wymiany i przetwarzania danych związanych ze świadczeniem usługi EETS pomiędzy dostawcami EETS, a podmiotami pobierającymi opłaty lub kontrolującymi prawidłowość ich uiszczenia, a także podmiotami zarządzającymi drogami lub ruchem na drogach;

- wprowadza obowiązek posiadania przez wszystkie podmioty pobierające opłaty w elektronicznych systemach poboru opłat, w których stosowane są urządzenia pokładowe, środowiska testowego dla dostawców EETS w celu weryfikacji oferowanych przez nich urządzeń;

- określa organ do wstępnych kontaktów administracyjnych pomiędzy dostawcami EETS a podmiotami pobierającymi opłaty;

- określa obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd i ustalenie podziału odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami EETS a dostawcami EETS;

- określa podstawowe elementy umowy zawieranej przez użytkownika EETS z dostawcą EETS;

- wyznacza punkt kontaktowy właściwy w ramach transgranicznej wymiany informacji przez rozszerzenie kompetencji Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK);

- określa krajowe podmioty uprawnione w zakresie transgranicznej wymiany informacji, którymi są:

  • Główny Inspektor Transportu Drogowego – w związku z naruszeniami obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej,
  • Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w związku z naruszeniami obowiązku wnoszenia elektronicznej opłaty autostradowej;

- określa zakres danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji oraz tryb tej wymiany;

- przewiduje dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego uprawnienie do zatrzymania pojazdu, w przypadku, gdy stwierdzono, że przejazd z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

- określa tryb sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania z danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji;

- określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wymianą danych w ramach transgranicznej wymiany informacji.

Zmiany wprowadzane w innych ustawach stanowią co do zasady konsekwencję zmian wprowadzonych do ustawy o drogach publicznych. Natomiast w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, określono podstawowe zasady wystawiania i doręczania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej pobieranej przez Szefa KAS w związku z naruszeniem obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)