Projekt ustawy o działalności lombardowej, wprowadzający m.in. obowiązek uzyskania wpisu do rejestru dla podmiotów prowadzących działalność lombardową, a także utrzymania kapitału zakładowego na poziomie 50 tys. zł trafił właśnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

"W czwartek zakończyliśmy proces już takich ostatnich uzgodnień legislacyjnych i merytorycznych z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekt został potwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i tego samego dnia, czyli jeszcze w ubiegły czwartek, wysłaliśmy projekt na posiedzenie Rady Ministrów" - powiedział Patkowski w Radiu Plus.

"Czy on jutro stanie na porządku to zależy od dynamiki wydarzeń politycznych, od innych zadań. Natomiast ten projekt znajduje się już w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i kiedy będzie tylko na to czas, to Rada Ministrów się tym zajmie" - dodał.

Projektowana ustawa definiuje umowę pożyczki lombardowej jako umowę, w której przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową zobowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki lombardowej w oznaczonym terminie oraz do udzielenia zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu lombardowego.

Określa także koszty umowy lombardowej - maksymalne koszty pozaodsetkowe, również w przypadku wcześniejszej spłaty świadczenia. Nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki informacyjne w związku z umową.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową będą również zobowiązani do dostosowania swoich kanałów sprzedaży rzeczy ruchomych, w których posiadanie weszli w wyniku niespłacenia przez konsumenta umowy lombardowej, gdyż projektowana ustawa zakłada obowiązek sprzedaży takich przedmiotów w ściśle określonym trybie, tj. w formie dostępnej publicznie licytacji lub aukcji internetowej.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową będą musieli rozliczyć nadwyżkę kwoty uzyskanej ze sprzedaży na licytacji lub aukcji internetowej sprzedaży rzeczy ruchomych, w których posiadanie weszli w wyniku niespłacenia przez konsumenta umowy lombardowej, której znaczną część będą zobowiązani zwrócić konsumentowi, z którym zawarli umowę pożyczki.

Przedsiębiorcy będą również zobowiązani do dostosowania wzorców umownych wykorzystywanych do zawierania umów z konsumentami w taki sposób, aby uwzględniały one wymogi projektowanej ustawy, tj. elementy konieczne umowy pożyczki lombardowej, w tym związane z obowiązkami informacyjnymi, oraz do przyjęcia do stosowania dokumentacji związanej z realizacją obowiązków informacyjnych na etapie przedkontraktowym.

(ISBnews)