Rafako wezwało Tauron Wytwarzanie do zapłaty łącznie 606,47 mln zł tytułem roszczeń związanych ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno oraz zapowiedziało możliwość dalszych roszczeń wobec Tauron Polska Energia na łączną kwotę co najmniej 783,31 mln zł, wynika z komunikatu Rafako.

Przedmiotem wezwania skierowanego do Tauron Wytwarzanie są roszczenia o:

1. zapłatę 1,5 mln zł na cele społeczne, z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych Rafako;

2. zapłatę 249,61 mln zł tytułem odszkodowania za zawinioną przez Tauron Wytwarzanie szkodę Rafako będącą następstwem naruszenia dóbr osobistych Rafako oraz utraty możliwości pozyskania nowych zleceń, wynikającej z braku redukcji gwarancji finansowych będących zabezpieczeniem kontraktu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku"

3. zapłatę kwoty 319,45 mln zł tytułem odszkodowania za zawinioną przez Tauron Wytwarzanie szkodę Rafako będącą następstwem wydłużenia realizacji tego kontraktu, z zastrzeżeniem, iż jest to wysokość szkody przy założeniu, iż zakończenie realizacji kontraktu nastąpi do końca 2023 roku;

4. zapłatę kwoty 1,45 mln zł tytułem zwrotu poniesionych przez Rafako kosztów usuwania usterek, uszkodzeń urządzeń i usuwania skutków awarii w odniesieniu do bloku, zawinionych przez Tauron Wytwarzanie i będących następstwem użycia węgla niespełniającego warunków kontraktu, z zastrzeżeniem, iż jest to kwota roszczenia według stanu na dzień sporządzenia wezwania Tauron Wytwarzanie;

5. złożenie przez Tauron Wytwarzanie oświadczenia, o treści wskazanej w wezwaniu, stanowiącego przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych Rafako.

6. zapłatę kwoty 34,47 mln zł tytułem waloryzacji wynagrodzenia z kontraktu, wymieniono w komunikacie.

Nadto, w wezwaniu do Tauron Polska Energia wskazano, iż:

1. w przypadku niepowodzenia, na skutek działania lub zaniechania Tauron PE, procesu inwestorskiego, Rafako skieruje wobec Tauron PE dalsze roszczenia odszkodowawcze w kwocie nie niższej, niż 300 mln zł

2. w przypadku, gdy wobec Rafako - na skutek działania lub zaniechania Tauron PE - kontrahenci i partnerzy biznesowi Rafako, w tym z realizowanych obecnie kontraktów, skierują wobec spółki roszczenia z tytułu kar umownych lub odszkodowawcze, Rafako skieruje wobec Tauron PE roszczenia odszkodowawcze/regresowe w kwocie nie niższej, niż 483,31 mln zł, podano także.

Tauron Polska Energia oświadczył w swoim komunikacie, że "wstępna analiza wezwań wskazuje na ich bezzasadność. Po szczegółowej analizie pism Tauron Wytwarzanie S.A. oraz emitent podejmą stosowne kroki prawne".

Tauron podkreślił także, że chce "rozmawiać o harmonogramie usunięcia zgłoszonych usterek i przedłużeniu gwarancji bankowych".

Według wcześniejszych zapowiedzi, na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Tauron Wytwarzanie i Rafako w siedzibie Prokuratorii Generalnej ws. bloku 910 MW w Jaworznie. Tauron zadeklarował, że pozostaje otwarty na rozmowy z wykonawcą. Ponadto zaproponował, że "jeżeli Rafako przedłuży gwarancje bankowe, możemy nadal rozmawiać, a nota zostanie zamrożona".

11 stycznia Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Rafako uważa, że wezwanie jest bezprawne i całkowicie bezzasadne.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.