Sejm w piątek, po godz. 10 rozpoczął posiedzenie; zajmie się projektami ustaw ws. dodatkowych możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel. Posłowie rozpatrzą też przepisy dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców znad Odry oraz przedłużającymi działanie tarczy antyinflacyjnej. Blok głosowań ma się rozpocząć o godz. 21.30.

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy pamięć byłego wieloletniego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, który zmarł w sobotę, po długiej chorobie. Uczono także pamięć zmarłego posła IV kadencji Tadeusza Mylera, posła II i III kadencji Stanisława Masternaka oraz posła II kadencji Jana Bernarda Szyca.

Posłowie zajmuja się w piątek dwoma rządowymi projektami ustaw wprowadzającymi dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel. Pierwszy projekt dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego.

Projekt dopłat dla ogrzewających drewnem, pelletem, LPG i olejem opałowym trafił do komisji sejmowej

W obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego, projekt przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych itd. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Projekt wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł. Dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu: wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.

Jak informowała wcześniej PAP minister klimatu Anna Moskwa, gospodarstwa, które mają więcej niż jedno źródło ciepła, spośród objętych dodatkiem, same wskażą we wniosku, o który dodatek się starają. Przy czym dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Projekt przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych. Są to podmioty wskazane wyżej podmioty bez gospodarstw domowych, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Chodzi o węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla, biomasę, LPG, olej opałowy. Źródło musi być wpisane do CEEB. Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy miedzy zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Projekt zakłada, że całość rekompensat ma być finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do kwoty 10 mld zł, przy czym na rekompensaty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa URE rezerwuje się 3,285 mld zł; dla wytwórców ciepła nietaryfowanych - 3,615 mld zł; a na dodatki dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych – 3,1 mld zł.

Projekt przewiduje też, że podmioty, którym w drodze decyzji administracyjnej wydano polecenie zakupu węgla energetycznego i sprowadzenie go do kraju - czyli spółki PGE Paliwa i Węglokoks mogą do 30 kwietnia 2023 r. na wykonanie tego zadania zaciągać kredyty, pozyskiwać limity na gwarancje lub akredytywy bankowe, oraz pozyskiwać limity kredytowe na transakcje skarbowe zabezpieczające ryzyko zmienności kursu walutowego lub ryzyko zmienności cen węgla. Zobowiązania te mają być objęte gwarancjami Skarbu Państwa do 21 mld zł.

W projekcie zakłada się, że w 2023 r. Rada Ministrów może w drodze uchwały udzielić Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa do kwoty 8,6 mld zł na - jako to określono - finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych. W razie podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zakupie przez RARS węgla energetycznego od PHE Paliwa i Węglokoksu, Agencja może na to zaciągnąć do 8,6 mld zł kredytu w BGK z gwarancjami Skarbu Państwa.

W projekcie znalazł się też zapis zmieniający ustawę o jakości paliw, który wprowadza możliwości odstąpienia na czas do dwóch lat od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia". Odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego

Dodatek energetyczny dla samorządów

Drugi rządowy projekt zakłada, że samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.

Sejm ma także zająć się rządowym projektem ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy przede wszystkim z takich branż jak turystyczna, gastronomiczna czy sportowo-rekreacyjna.

Zgodnie z projektem, jednorazowe świadczenie ma mieć wysokości 3010 zł; aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku. Wniosek będzie trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Drugie czytania tych projektów zaplanowano na piątkowe popołudnie i wieczór.

Sejm zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który m.in. wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. Czasowo utrzymane zostaną więc obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Oznacza to, że podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie wynosić 0 proc. (obniżka z 5 proc., stawka podatku VAT na gaz ziemny będzie wynosić 0 proc. (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.). Zostanie utrzymana 5-proc. stawka VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 proc.) oraz na ciepło systemowe (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.).

Utrzymana zostanie 8-proc. stawka VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23 proc.), poza tym sprzedaż niektórych paliw zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem handlowym. Utrzymana zostanie stawka 0 proc. podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8 proc.). Akcyza na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy pozostanie na poziomie obniżonym do minimum unijnego.

Posłowie mają zająć się również rządowym projektem ustawy o medycynie laboratoryjnej, a także rządowym projektem nowel niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Pomoc przedsiębiorcom znad Odry

Wsparciem zostanie objętych około 10 tys. firm znad Odry – powiedziała w piątek w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zapewniła, że projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom znad Odry został skonsultowany z przedsiębiorcami.

Sejm rozpoczął w piątek pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze.

Szefowa MRiPS, przedstawiając projekt, podkreśliła, że rząd "po raz kolejny nie zostawia Polaków samych sobie" i chce wesprzeć przedsiębiorców poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Wskazała, że rozwiązania zawarte w ustawie są skierowane do podmiotów, które realizują swoją działalność na terenach powiatów nadodrzańskich.

"Proponujemy elastyczne rozwiązanie, bo będzie odesłanie do rozporządzenia Rady Ministrów, w którym będą zawarte określone kody PKD, jakie działalności konkretnie będą objęte tym wsparciem. Na tę chwilę przewidujemy wsparcie dla 34 powiatów" – przekazała minister.

Zapewniła, że MRiPS wspólnie z resortem rozwoju będzie monitorowało sytuację, by podjąć decyzję o ewentualnych dalszych działaniach.

"Wsparciem będą objęte te osoby, od których odprowadzane są składki w miesiącu lipcu. Wypracowaliśmy to rozwiązanie razem z przedsiębiorcami" – podkreśliła szefowa MRiPS.

Poinformowała, że wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł na pracownika będą mogły liczyć firmy, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc. Minister zaznaczyła, że pomocą zostaną objęte również działalności jednoosobowe.

Jak dodała, według szacunków resortu wsparciem zostanie objętych około 10 tys. firm i około 68 tys. osób. Przypomniała, że pomoc będzie finansowana z Funduszu Pracy i realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Minister rodziny zaapelowała do posłów o poparcie proponowanych rozwiązań.

(PAP)

autor: Karol Kostrzewa