Chodzi o dyrektywy 2019/790 oraz 2019/789.

"Obie dyrektywy mają na celu modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, tak aby konsumenci i twórcy mogli odnieść jak największe korzyści ze środowiska cyfrowego. Zapewniają one ochronę podmiotom praw autorskich z różnych sektorów oraz stymulują tworzenie i rozpowszechnianie treści o wyższej wartości. Zapewniają one także użytkownikom większy wybór treści poprzez zmniejszenie kosztów transakcji oraz ułatwienie dystrybucji programów radiowych i telewizyjnych w całej UE" - czytamy w komunikacie.

Państwa członkowskie muszą wprowadzić te przepisy bez dalszych opóźnień, co umożliwi obywatelom UE, sektorom kreatywnym, prasie, naukowcom, nauczycielom i instytucjom dziedzictwa kulturowego, a także usługodawcom w całej UE rozpoczęcie korzystania z oferowanych w ten sposób możliwości.

Reklama

W lipcu 2021 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia do państw członkowskich, które nie powiadomiły o pełnej transpozycji obu dyrektyw.

Reklama

Nowe przepisy dotyczące praw autorskich regulują stosunki między podmiotami praw autorskich i platformami internetowymi oraz kwestie wynagrodzenia poszczególnych artystów i twórców. Regulują m.in. kwestie wynagrodzenia twórcom i podmiotom praw autorskich, wydawcom prasowym i dziennikarzom, w szczególności w przypadku korzystania z ich utworów w internecie. Przepisy te wprowadzają większą pewność prawa i tworzą więcej możliwości wynagradzania w relacjach z platformami internetowymi, zwiększając siłę przetargową twórców i podmiotów praw autorskich.

Nowe przepisy obejmują również nowe gwarancje pełnej ochrony wolności wypowiedzi użytkowników w internecie, aby umożliwić im legalną wymianę własnych treści. Ponadto nowe przepisy stwarzają dalsze możliwości, w szczególności dzięki nowym wyjątkom dotyczącym praw autorskich i uproszczonym mechanizmom licencjonowania wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim w internecie i ponad granicami do celów edukacyjnych, badawczych i związanych z ochroną dóbr kultury.

Dyrektywa w sprawie programów telewizyjnych i radiowych w wersji ostatecznie przyjętej w 2019 r. ułatwia nadawcom udostępnianie za granicą niektórych programów telewizyjnych i radiowych w ramach ich usług online. Zawiera ona również przepisy, które umożliwiają operatorom łatwiejsze uzyskanie licencji na retransmisję kanałów telewizyjnych i radiowych, umożliwiając im tym samym dotarcie do szerszego kręgu odbiorców w UE.

Uzasadnione opinie dot. dyrektywy 2019/789 zostały skierowane prócz Polski także do Bułgarii, Cypru, Grecji, Irlandii, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online.

Natomiast uzasadnione opinie ws. dyrektywy 2019/790 zostały skierowane prócz Polski, także do: Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji, Francji, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Państwa członkowskie, do których skierowano dziś uzasadnioną opinię, mają dwa miesiące na zaradzenie sytuacji i przyjęcie krajowych środków transpozycji obu dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko tym państwom członkowskim.