Przed przeszukaniem pomieszczeń należących do adwokata musiałby być zawiadomiony dziekan okręgowej rady adwokackiej, zaś o zawieszeniu adwokata w wykonywaniu zawodu podczas śledztwa mógłby decydować wyłącznie sąd - przewiduje projekt przyjęty w środę przez Senat.

Za takim projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Prawa o adwokaturze przygotowanym przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji głosowało 53 senatorów, przeciw było 44, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Teraz projekt trafi do Sejmu.

"Projektowana ustawa ma na celu podwyższenie, w ramach postępowania karnego, standardów ochrony wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata i radcy prawnego, w przypadku przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego należącego do adwokata albo radcy prawnego, albo będącego jego w posiadaniu, a także w przypadku zastosowania wobec adwokata albo radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Jak podkreślono "celem postulowanej zmiany ustawy jest wyeksponowanie i wzmocnienie niezależności zawodów adwokata i radcy prawnego, w tym przede wszystkim eliminowanie wpływu organu nie mającego przymiotu niezawisłości na możliwość ingerencji w wykonywanie wskazanego zawodu zaufania publicznego".

"Potrzeba zmian łączy się z koniecznością wzmocnienia ochrony tajemnicy obrończej, adwokackiej i radcowskiej, których naruszenie lub zagrożenie może nastąpić w toku prowadzanej czynności procesowej przeszukania wskazanych powyżej pomieszczeń" - uzasadniono.

Dlatego - zgodnie z proponowanym nowym przepisem - "przed rozpoczęciem przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego należącego do adwokata albo radcy prawnego, albo będącego w jego posiadaniu, należy wezwać odpowiednio dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej albo dziekana właściwej rady okręgowej izby radców prawnych, w celu dopuszczenia go lub dopuszczenia wezwanego przez niego odpowiednio adwokata albo radcy prawnego, do udziału w tej czynności". "Przeszukania nie przeprowadza się do czasu przybycia jednej z tak wezwanych osób" - dodano w propozycji.

Z kolei w odniesieniu do kwestii zawieszania adwokatów i radców w wykonywaniu zawodu przypomniano, że obecnie stosowanie tego środka w śledztwie należy do właściwości prokuratora i podlega zaskarżeniu do sądu rejonowego.

"Zawieszenie adwokata lub radcy w wykonywaniu zawodu rzutuje nie tylko na jego sytuację zawodową i osobistą, ale przede wszystkim na sytuację życiową lub zawodową jego klientów we wszystkich prowadzonych przez adwokata sprawach" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Dlatego w projekcie zaproponowano, aby zawieszenie w wykonywaniu zawodu w stosunku do tych profesji mogło nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. Sąd stosując środek zapobiegawczy w śledztwie określałby jego termin na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Prace nad projektem zainicjowane zostały w zeszłym roku petycją skierowaną do Senatu przez Naczelną Radę Adwokacką. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński