Stan polskiej gospodarki negatywnie ocenia 67 proc. ankietowanych, pozytywnie – 25 proc. – wynika z sondażu Kantar. 59 proc. Polaków jest przekonanych, że w Polsce można znaleźć pracę, a 28 proc. deklaruje, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest trudne lub w ogóle niemożliwe.

W kwietniowym sondażu 67 proc. negatywnie oceniło stan gospodarki w Polsce, przy czym 42 proc. z nich uważa, że jest to lekki kryzys. Przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 25 proc. badanych. Polacy pozytywnie nastawieni do stanu polskiej gospodarki stanowią jedną czwartą respondentów – 25 proc. Sprecyzowanego zdania na ten temat nie ma 8 proc. ankietowanych.

W porównaniu z marcem wzrósł o punkt procentowy odsetek wskazań, że gospodarka się rozwija. Procent odpowiedzi negatywnych zmalał o 3 p. proc. Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" wzrósł o 2 p. proc.

Polacy pytani byli również w badaniu o ocenę kierunku biegu spraw w kraju. 63 proc. Polaków negatywnie oceniło ten kierunek, pozytywnie – 19 proc., a 18 proc. nie potrafiło tego ocenić.

W porównaniu z badaniem z marca nie zanotowano istotnych zmian. O punkt procentowy zmalał odsetek osób negatywnie oceniających kierunek biegu spraw. Procent osób niemających zdania na ten temat zwiększył się o punkt procentowy.

Jeśli chodzi o prognozę zmian materialnych warunków życia 32 proc. Polaków jest zdania, że w najbliższych trzech latach materialne warunki życia w kraju się nie zmienią.

"13 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 12 proc. będzie to pewna poprawa, a według 1 proc. nastąpi wyraźna poprawa" – podaje Kantar.

Na pogorszenie obecnych warunków życia wskazuje 47 proc. ankietowanych, 15 proc. z nich uważa, że będzie znacznie gorzej, a 32 proc., że nastąpi pewne pogorszenie. Opinii na ten temat nie ma 8 proc. respondentów.

W porównaniu z badaniem z marca odsetek osób przewidujących brak zmian zmalał o punkt procentowy, a odsetek osób mających negatywne zdanie na ten temat zmalał o 2 p. proc. Odsetek osób twierdzących, że nastąpi polepszenie materialnych warunków życia wzrósł o 2 p. proc., a osób niemających zdania na ten temat o punkt procentowy.

"Po znaczącym marcowym spadku w kwietniu wszystkie oceny netto wzrosły. Wskaźnik prognozy materialnych warunków życia zwiększył się o 4 p. proc. i w tym miesiącu wynosi -34. Ocena stanu polskiej gospodarki wzrosła o 4 p. proc. i wynosi -42, a wskaźnik kierunku biegu spraw w kraju również wzrósł o 1 p. proc. i wskaźnik ten wynosi w efekcie -44" – poinformowano w raporcie.

Badani zostali poproszeni również o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce. Jak podaje Kantar, stopa bezrobocia w Polsce od niespełna sześciu lat (od września 2016 r.) utrzymuje się na najniższym poziomie od 25 lat.

59 proc. ankietowanych uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, 54 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 5 proc. ocenia, że dobrą pracę można znaleźć bez większych kłopotów.

28 proc. Polaków pesymistycznie ocenia rynek pracy. 25 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 3 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 13 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W stosunku do marca opinie Polaków o rynku pracy nieznacznie się zmieniły. Odsetek osób pozytywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce wzrósł o punkt procentowy. Procent badanych negatywnie wypowiadających się o rynku pracy zmalał o punkt procentowy, nie zmienił się odsetek badanych niemających zdania.

Sondaż przeprowadzono 8-13 kwietnia na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1008 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut