Prawie jednogłośnie Sejm przyjął w czwartek tzw. ustawę zaopatrzeniową, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej.

W czwartek odbyło się trzecie czytanie przygotowanego w MSWiA projektu nowelizacji tzw. ustawy zaopatrzeniowej. W głosowaniu nad tą ustawą wzięło udział 456 posłów, z których 455 było za jej przyjęciem. Tylko jeden poseł był przeciw - Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Wcześniej posłowie, zgodnie z rekomendacją Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Obrony Narodowej odrzucili wszystkie zgłoszone w drugim czytaniu poprawki.

Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Przepisy pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom - przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., i posiadającym co najmniej 25 lat służby - uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji tej grupy funkcjonariuszy wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat (1998-2003).

Zmiany przewidziano w porozumieniu między MSWiA a związkami zawodowymi w służbach mundurowych z listopada 2018 roku. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przypomniał na posiedzeniu komisji, że stanowiska wobec kwestii art. 15a, regulującego obliczanie emerytury przyjętym do służby po 1999 roku, pozostawały rozbieżne. "W końcu we wrześniu zeszłego roku podpisaliśmy porozumienie w tym zakresie, że na wiosnę tego roku ta zmiana zostanie przeprowadzona" - tłumaczył Wąsik.

Zgodnie z propozycją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga - pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego.

"Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza lub żołnierza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc." - przewiduje ustawa.

Inne zmiany zawarte w ustawie mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w której funkcjonariusze służb podległych MSWiA i Służby Więziennej mogą zostać pozbawieni prawa do świadczenia motywacyjnego w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych m.in. wskutek prywatnego aktu oskarżenia. Podstawą pozbawienia funkcjonariusza prawa do tego świadczenia będzie wszczęcie przeciw niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także postępowania dyscyplinarnego – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Ustawa zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do Senatu. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ jann/