Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Jak podkreślono w komunikacie, celem ustawy (z 2 grudnia) o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie jest dostosowanie polskich norm prawnych regulujących funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego we wrześniu 2020 roku przez Światową Agencję Antydopingową Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021).

Wprowadzono wymóg niezależności organizacyjnej i instytucjonalnej akredytowanych przez WADA Laboratoriów.

"Laboratorium antydopingowe nie może być +zarządzane, podległe albo być częścią krajowej agencji antydopingowej, organizacji sportowej, ministerstwa odpowiadającego w danym państwie za sport ani innego organu rządowego odpowiadającego za sport+. W związku z tym zgodnie z ISL 2021 państwa muszą zapewnić tak rozumianą niezależność laboratorium antydopingowego. Zgodnie z art. 47a ust. 2 ustawy w chwili obecnej Polskie Laboratorium Antydopingowego jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, co stoi w sprzeczności ze zmienionymi postanowieniami ISL 2021. Ustawa wprowadza zmianę w tym zakresie i powierza nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia" - wyjaśniono.

W ustawie wprowadzona została również zmiana umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia udzielanie dofinasowania Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu.

Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia będzie powoływał i odwoływał członków Rady Laboratorium, a także stwierdzał ustanie ich członkostwa w Radzie Laboratorium. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.