Senat przyjął z szeregiem poprawek nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.

W czwartek Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach; za przyjęciem noweli zagłosowało 99 senatorów.

Wcześniej senatorowie przyjęli wszystkie zgłoszone do projektu poprawki. Jedno z zaproponowanych w noweli rozwiązań zakłada, że cudzoziemiec, aby dostać zezwolenie na pobyt i pracę, nie będzie musiał mieć zapewnionego miejsca zamieszkania ani źródła stabilnego i regularnego dochodu. Warunki te zastąpi wymóg otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne.

Ponadto nowelizacja rozszerzy okoliczności niewymagające zmiany ani wydania nowego zezwolenia - tak, aby, nie było to konieczne również wtedy, gdy zmieni się nazwa stanowiska, na którym pracuje cudzoziemiec, lub zwiększy wymiar czasu jego pracy przy proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia.

Kolejna zmiana ma przyspieszyć uzyskanie zezwolenia dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Zgodnie z przepisami noweli wykaz przedsiębiorców w drodze rozporządzenia określi minister właściwy ds. gospodarki. Wojewoda, rozpatrując wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, będzie uwzględniał pierwszeństwo cudzoziemców mających pracować u przedsiębiorców, którzy znajdą się w tym wykazie.

Nowelizacja zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka. Po jednej ze zmian wśród dowodów, które mogą potwierdzić spełnienie warunków do otrzymania tego dokumentu, znajdą się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Ponadto nowela wprowadzi przepis do ustawy o repatriacji, który upoważni Radę Ministrów do określenia w rozporządzeniu jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, których mieszkańcom może być wydana wiza krajowa w celu repatriacji.

Regulacja zakłada też wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu ustawy. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj