Senat wprowadził kilkanaście poprawek do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, zakładającą budowę zabezpieczenia na granicy z Białorusią. Jedna z nich zakłada umożliwienie dostępu do informacji na temat inwestycji, inna przesądza że przy jej realizacji będą miały zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych (PZP).

Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wcześniej senatorowie wprowadzili kilkanaście poprawek. Jedna z nich usuwa przepis, wyłączający informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery granicznej spod działania zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Oznacza to, ze obywatele i dziennikarze mieliby prawo dostępu do informacji na temat budowania muru granicznego.

Inna poprawka zakłada, że przy realizacji inwestycji będą miały zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, regulujące zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Senat zaproponował też, by pracach zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej będą mogli uczestniczyć przedstawiciele klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych.

Inny z przepisów doprecyzowuje zakaz przemieszczania się w granicach 200 metrów od linii granicy państwowej, nakładając na wojewodę obowiązek określenia granic, w jakich zakaz ten będzie obowiązywał i czasu trwania zakazu.

Zgodnie z inną poprawką, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej będzie miał obowiązek przedstawiania Sejmowi cyklicznych sprawozdań z przebiegu inwestycji i jej użytkowania.

Pozostałe przyjęte poprawki mają charakter doprecyzowujący, redakcyjny i legislacyjny.

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej zakłada budowę zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej.

Inwestorem ma być komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, pełnomocnika do spraw budowy zabezpieczenia granicy państwowej.

Jeżeli wynikać to będzie z potrzeb związanych z inwestycją, wojewoda właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej, będzie mógł wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej.

Zakaz nie będzie dotyczyć właścicieli lub posiadaczy nieruchomości zlokalizowanych na tym obszarze, jeżeli korzystają z nich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Koszt inwestycji szacowany jest na 1 615 mln zł w ciągu dwóch lat, w tym budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł i wyposażenie w urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł.

Od początku września w gminach województwa podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Dotyczy on 3-km pasa przygranicznego na terenie 115 miejscowości Podlasia i 68 miejscowości Lubelszczyzny.

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań zostaną pokryte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.