Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił w piątek w Sejmie sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku. Pełny raport liczy niemalże 300 stron i jest dostępny na stronie Sejmu. Szef NIK podczas wystąpienia podkreślał, że NIK działa sprawnie i efektywnie.

"Jako naczelny organ kontroli państwowej, którego raporty są źródłem rzetelnej informacji o stanie państwa opieramy się na wartościach i zasadach, którym pozostajemy wierni od ponad 100 lat" – podkreślił na początku swojego wystąpienia Banaś, dodając, że chodzi o m.in. rzetelność czy bezstronność.

Jak przekazał, NIK w ubiegłym roku zrealizowała 91 kontroli tematów planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. NIK przeprowadził też kontrole doraźne w 63 tematach. "NIK przeprowadziła łącznie 2007 kontroli jednostkowych w 1629 podmiotach" – mówił Banaś.

Do organów ścigania NIK skierowała - według przekazanych informacji - 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zaś w stosunku do 73 osób zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. "Najwyższa Izba Kontroli w 2020 roku sformułowała i opublikowała o 609 wniosków pokontrolnych więcej niż 2019 roku" – podkreślił Banaś.

Szef NIK poinformował również, że efektem pracy Izby było odkrycie, że 345 mln zł to kwota wydatkowana z naruszeniem prawa, a ponad 136 mln zł to kwota wydatkowana w następstwie naruszenia prawa. Prawie 12 mln zł to przyjęte korzyści finansowe.

Zwrócił także uwagę, że NIK badał w 2020 roku realizację zadań państwa oraz wpływ epidemii na funkcjonowanie państwa obszarach takich jak zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; zapewnienie stabilności gospodarki i warunków jej rozwoju; bezpieczne, sprawne i skuteczne państwo; ochrona zdrowia i zapewnienie godnego poziomu życia; troska o środowisko i klimat oraz dbałość o edukację, kulturę i dziedzictwo narodowe. Szef NIK podczas wystąpienia podkreślał, że NIK działa sprawnie i efektywnie.

Banaś mówił również o tym, że Izba to także uznany i ceniony partner międzynarodowy, a NIK jest wybierana do międzynarodowych zespołów przeprowadzających przeglądy partnerskie oraz z sukcesem stratuje w konkursach na audytora zewnętrznego.

Szef NIK poinformował przy tym, że w 2020 roku przyjęta została Strategia Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021–2024, która wskazuje cele strategiczne i wytycza kierunki rozwoju instytucji. "Misją NIK jest niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa. Dbałość o interes publiczny jest bowiem najważniejszym punktem odniesienia dla kontroli prowadzonych przez NIK" - podkreślono w samym raporcie.

Banaś - podczas wystąpienia w Sejmie - dodał również, że te działania mają na celu podniesienie jakości kontroli, a także skrócenie jej czasu. "Strategia zakłada m.in. podnoszenie kompetencji merytorycznych i metodycznych poprzez doskonalenie warsztatu zawodowego kontrolerów, silne wsparcie procesu kontroli technologiami cyfrowymi, aktualizację metodyki kontroli" - wskazał. Jak dodał, NIK skupiła się także na aktualizowaniu technologii informatycznych. "Od ponad roku przygotowujemy się do procesu digitalizacji. Projektowany system analityczny i raportowy będzie wspierał pracę kontrolerów" - poinformował. Mają być też uruchomione pomiary efektywności procesów kontrolnych.

Na koniec wystąpienia Banaś przypomniał, że wszystkie komisje sejmowe, które rozpatrzyły sprawozdanie pozytywnie oceniły działalność i ocenę pracy NIK. "Pragnę jednak zawrócić uwagę, że od 2016 roku Sejm bez podania merytorycznych argumentów nie przyjmuje sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Sytuacja taka jest niezrozumiała i daje podstawy sądzić, że decyzje te nie są motywowane merytorycznie" - wskazał. "W imieniu własnym, pracowników wyrażam przekonanie, że działania NIK dobrze przyczyniają się do ulepszania i funkcjonowania państwa i jego organów" - podkreślił, dodając, że oceniając to sprawozdanie ocenia się ciężką i odpowiedzialną pracę kontrolerów Izby.