Sejmowe komisje samorządu i finansów opowiedziały się w piątek za odrzuceniem poprawek opozycji zgłoszonych do projektu ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządów. Zakładały one m.in. zwiększenie udziałów JST w podatku PIT.

W piątek połączone sejmowe komisje finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej rozpatrywały sześć poprawek zgłoszonych podczas II czytania projektu ustawy o finansach jednostek samorządu terytorialnego (JST) przez opozycję.

Poprawki zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej. Zakładały m.in. "wprowadzenie rozwiązań systemowych, nie doraźnych" do projektu ustawy, które, jak uzasadniał Jacek Protas (KO), "pozwolą na normalne funkcjonowanie samorządu". KO zaproponowała m.in. zwiększenie udziałów w podatku PIT dla gmin powiatów i województw, "adekwatne do skutków regulacji, które zostały wyliczone przez MF".

Z kolei Lewica proponowała m.in. zdecydowane podwyższenie rekompensaty dla samorządów w stosunku do tej, którą założono w projekcie. "Jeśli tych pieniędzy nie będzie w samorządach, nie będzie pieniędzy na ośrodki pomocy społecznej, na żłobki, szkoły" - wskazywała w piątek Monika Falej.

Negatywną rekomendację komisji uzyskały też propozycje zgłoszone przez Koalicję Polską, zakładające m.in., by kwota rocznego dochodu gminy, powiatu, województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mogła być mniejsza niż roku poprzedzającego rok bazowy, czy to, aby w 2021 r. JST otrzymały z budżetu państwa 12,4 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Projekt ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program „Polski Ład” ma na celu m.in. "ustabilizowanie dochodów samorządów". Założono m.in. ujednolicenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazowałaby na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Projektodawcy założyli ponadto, że dochody samorządów z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki będą przekazywane w równych ratach miesięcznych. W projekcie zapisano też utworzenie nowej części subwencji ogólnej – czyli subwencję rozwojową – która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów.

W procedowanych regulacjach znalazł się m.in. zapis o przekazaniu samorządom w tym roku dodatkowych 8 mld zł, które mają zostać wykorzystane w roku 2022. Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.