Zdaniem szefowej MRiPS Marleny Maląg po ponad 15 latach od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym konieczna jest nowelizacja jej przepisów.

"Chodzi o dostosowanie rozwiązań w niej przyjętych do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy. To bardzo ważne i potrzebne zmiany. Chcemy, by te działania były realizowane jeszcze skuteczniej" - wskazuje minister Maląg.

Z informacji zamieszczonych w Rządowym Centrum Informacji wynika, że osobą odpowiedzialną za projekt nowelizacji jest minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik.

Reklama

Projekt przewiduje, że świadczenie integracyjne zostanie podwyższone do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS włącznie z okresem próbnym. Obecnie podczas jednomiesięcznego okresu próbnego uczestnik otrzymuje jedynie 50 proc. świadczenia integracyjnego.

W nowelizacji zaproponowano także uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS do 30 godz. tygodniowo (obecnie 6 godz. dziennie) oraz poszerzono możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, po zmianie maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące (obecnie 18 miesięcy).

Reklama

Ponadto przyznane mają zostać dodatkowe dni wolne od zajęć, łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego (obecnie 6 dni).

Wydłużony ma zostać okres niezdolności do pracy wskutek choroby do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności (obecnie 14 dni).

Górny limit premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, ma być podwyższony do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego (obecnie do 50 proc.).

Projekt przewiduje też rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS.

Umożliwione ma być zakładanie CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej będą mogły być realizowane w ramach funkcjonującego CIS w innej gminie (obecnie konieczność uzyskania nowego statusu i stworzenia nowej struktury CIS).

Marszałek województwa będzie mógł przyznać dotację na wyposażenie w przypadku np. rozbudowy CIS lub utworzenia warsztatu w innej gminie (obecnie dotacja jedynie na pierwsze wyposażenie) oraz dotacji podmiotowej dla CIS działającym w formie samorządowych zakładów budżetowych.

Kierownik CIS będzie miał przyznane prawo do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach CIS (obecnie kwalifikuje ośrodek pomocy społecznej na wniosek kierownika).

Projekt przewiduje także wprowadzenie nowych uprawnień nadzorczych dla wojewody w zakresie możliwości weryfikacji spełniania wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS (przez okres 5 lat). Kierownik będzie miał możliwość podejmowania swobodnej decyzji w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS (obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu).

W ramach zatrudnienia wspieranego, przy skierowaniu do pracy, przewidziane jest skrócenie okresu zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS do 6 miesięcy z refundacją części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne (obecnie 12 miesięcy; 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką przez 3 miesiące, 80 proc. kolejne 3 miesiące i 60 proc. w następnych 6 miesiącach).

Projekt przewiduje też zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych również na zadania realizowane przez CIS i KIS.