Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w maju br. wzrosło o 10,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,7% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,9% i wyniosło 5 637,34 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3% i wyniosło 6 338,5 tys. osób, podano w komunikacie.

"W maju 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie zwiększyło się względem notowanego miesiąc wcześniej (wzrost o 0,3%). Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-1). W relacji do analogicznego miesiąca w 2020 r. zaobserwowano kontynuowany od kwietnia 2021 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia (o 2,7%)" - czytamy w komunikacie.

"W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w maju 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek o 2,9%. Spowodowane było to m.in. dalszymi wypłatami w poprzednim miesiącu premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń). W skali roku (maj 2021 r. do maja 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 10,1% - przed rokiem (maj 2020 r. do maja 2019 r.) odnotowano niską dynamikę wzrostu płac na poziomie 1,2%" - czytamy dalej.

Konsensus rynkowy to 10,2% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,4% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.