W zamieszczonej w poniedziałek informacji dowiadujemy się, że osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu był wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, a pełnomocnikiem ma być sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki - Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dodano, że projekt dot. pełnomocnika rząd przyjął w trybie obiegowym 15 stycznia.

Jak wyjaśniono, podstawowym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja działań wspierających napływ inwestycji zagranicznych na terytorium RP.

W wykazie czytamy, że na gruncie obowiązującego prawa "proces inwestycyjny pozostaje wieloaspektowy, bowiem składa się na niego zarówno etap lokalizowania danej inwestycji w przestrzeni, dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, szeroko pojęty proces budowlany - od momentu rozpoczęcia budowy po oddanie inwestycji do użytkowania".

Jak podano, dla stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w Polsce nie bez znaczenia są zachęty fiskalne i wszelkie dodatkowe formy wsparcia w postaci dozwolonej pomocy publicznej. "Obszary te pozostają w kompetencjach poszczególnych członków Rady Ministrów. Z uwagi na powyższe aspekty zasadne jest powierzenie koordynacji działań jednemu organowi, który stworzy spójny schemat działania w zakresie tworzenia dogodnych warunków inwestowania współpracując w tym zakresie z członkami Rady Ministrów" - dodano.