W Płońsku powstaje Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Park Spółdzielczy (MPNT-PS). To pierwszy podmiot w Polsce, który poprzez transfer wiedzy, w tym rozwiązań innowacyjnych, będzie wspierał przemysł spożywczy i rozwój obszarów wiejskich.

Park został powołany przez Agencję Rozwoju Mazowsza, Mazowiecką Agencja Energetyki oraz Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a także Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM i Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju” z siedzibą w Wyszogrodzie.

Oprócz przemysłu rolno-spożywczego, działalność MPNT-PS obejmowała będzie również biotechnologię, odnawialne źródła energii, ekologię oraz projekty, dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

„Głównym celem działalności parku jest transfer wiedzy z nauki do praktyki. Działania parku będą ukierunkowane na stymulowanie procesu przepływu umiejętności, wiedzy, technologii czy też metod wytwarzania produktów. Park ma być stymulatorem rozwojowym dla firm przede wszystkim funkcjonujących na obszarach wiejskich” - poinformowała Agencja Rozwoju Mazowsza, odpowiadając na pytania PAP, dotyczące MPNT-PS.

Park zamierza m.in. promować i upowszechniać innowacje, wspierać powstawanie i rozwój podmiotów innowacyjnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a także tworzyć inicjatywy klastrowe oraz inicjować międzyregionalną i międzynarodową współpracę przedsiębiorców.

„Niewątpliwie bardzo ważnym obszarem działalności będzie działalność inwestycyjna, na którą będą pozyskiwane środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 oraz funduszy unijnych dedykowanych instytucjom otoczenia biznesu. Park będzie prowadził transparentną politykę inwestycji” - zapowiedziała Agencja Rozwoju Mazowsza. Jak podkreśliła, „w Polsce będzie to pierwszy park technologiczny tak mocno zorientowany na przemysł spożywczy i rozwój obszarów wiejskich”.

W ocenie Agencji Rozwoju Mazowsza, „od wejścia Polski do Unii Europejskiej wiele gałęzi produkcji rolno-spożywczej udało się zmodernizować”, jak choćby w przypadku mleczarni czy zakładów mięsnych, jednak „z drugiej strony istnieje jeszcze wiele obszarów, szczególnie w produkcji rolnej, w których innowacje dopiero zmienią ich charakter”.

Obecnie trwa proces formowania MPNT-PS w Płońsku. „Szczegółowe kierunki działań zostaną określone w strategii rozwoju, która będzie tworzona z zachowaniem partycypacji wszystkich członków parku” - zaznaczyła Agencja Rozwoju Mazowsza. Według niej, w pierwszym etapie organizacji parku, który nie posiada obecnie majątku trwałego, planowany jest wynajem powierzchni ok. 310 metrów kw. w jednym z budynków w Płońsku, gdzie uruchomione zostanie centrum usług transferu technologii. „Ze względu na formę prawną, park zamierza bazować na zasobach członków spółdzielni” – wyjaśniła Agencja Rozwoju Mazowsza.

Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, region ten jest największym w Polsce eksporterem owoców i warzyw, a żywność tam wytwarzana trafia do ponad 20 krajów spoza UE, przy czym w niektórych kategoriach towarowych Mazowsze zapewnia nawet 70-90 proc. produktów rolnych eksportowanych z kraju. W jego ocenie, kluczowym warunkiem dalszego i szybkiego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego na Mazowszu jest zapewnienie wyspecjalizowanego, innowacyjnego zaplecza badawczego.

„Konieczność efektywnego konkurowania na rynkach europejskich wymaga stymulowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz pomiędzy firmami, a sferą B+R (badania plus rozwój). Aby mazowiecki przemysł rolno-spożywczy był konkurencyjny na międzynarodowym rynku, konieczne są inwestycje w innowacje procesowe, organizacyjne oraz produkcyjne. I właśnie pomoc w stymulowaniu tych rozwiązań będzie celem parku naukowo-technologicznego” – podkreśla urząd marszałkowski.

Jak poinformowało ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczęto tam opracowywanie „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-20”. Jego celem jest m.in. stworzenie „koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego”. Według resortu, projekt programu zawierać będzie dane, dotyczące np. struktury i poziomu produkcji, handlu zagranicznego, a także omówienie najważniejszych dostępnych instrumentów unijnego i krajowego wsparcia rynków rolnych, w tym płatności bezpośrednich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. (PAP)