25 października, w godzinach 7.00-21.00, odbędą się wybory parlamentarne, podczas których wybierzemy nowych posłów i senatorów.

Poniżej przedstawiamy terminy, których trzeba dotrzymać, by skorzystać z pewnych uprawnień.

Głosowanie przez pełnomocnika
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć do dnia 16 października 2015 r.

Zobacz szczegóły

Głosowanie korespondencyjnie za granicą
Prawo do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych przysługuje też wyborcom stale zamieszkałym za granicą oraz wyborcom stale zamieszkałym w Polsce, a przebywającym czasowo za granicą. Mogą oni wówczas głosować korespondencyjnie. W tym celu powinni dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej do dnia 7 października 2015 r.

Zobacz szczegóły

Głosowanie korespondencyjne na terenie Polski
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 12 października 2015 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej

Zobacz szczegóły

Cisza wyborcza
Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 24 października 2015 r. od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 25 października 2015 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

Zobacz szczegóły

Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć najpóźniej do 23 października2015 r.

Zobacz szczegóły