Najbliższe wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu odbędą się 25 października 2015 roku. Głosować będziemy od 7.00 do 21.00. Zobacz jak można głosować..

Podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych wyborca może oddać swój głos na kilka sposobów.

Głosowanie korespondencyjne na terenie Polski
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 12 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zobacz szczegóły

Głosowanie korespondencyjnie za granicą
Prawo do wcięcia udziału w wyborach parlamentarnych przysługuje też wyborcom stale zamieszkałym za granicą oraz wyborcom stale zamieszkały w Polsce, a przebywającym czasowo za granicą. Może on wówczas głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zobacz szczegóły

Głosowanie przez pełnomocnika
Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w Polsce. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zobacz szczegóły

Głosowanie osób niepełnosprawnych
Kodeks wyborczy dokładnie określa na jakich zasadach może głosować osoba niepełnosprawna, czyli jak i gdzie może oddać swój głos. Poza tym ma zagwarantowane prawo do uzyskania informacji o wyborach i do udziału w nich.

Zobacz szczegóły

Głosowanie w lokalu wyborczym
Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.oo do 21.oo, w tych samych lokalach wyborczych jak w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowym.

Zobacz szczegóły