W najbliższych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 25 października, wybierzemy nowych posłów i senatorów. Zobacz kto może ubiegać się o mandat.

W wyborach parlamentarnych wybieramy przedstawicieli obu Izb Parlamentarnych: Sejmu i Senatu. Podczas jednodniowego głosowania wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Ich kadencja trwała 4 lata.

Bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania, ma każdy obywatel polski, który posiada czynne prawo wyborcze i ukończyli (najpóźniej w dniu wyborów) w wyborach do sejmu - 21 lat, a w wyborach do senatu - 30 lat.

Prawo to nie przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe , wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa bycia wybranym.