25 października 2015 roku, odbędą się w Polsce wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Można też głosować poza granicami naszego kraju. Zobacz jak to zrobić.

Prawo do wcięcia udziału w wyborach parlamentarnych przysługuje też wyborcom stale zamieszkałym za granicą oraz wyborcom stale zamieszkały w Polsce, a przebywającym czasowo za granicą. Może on wówczas głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej do dnia 7 października 2015 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- nazwisko i imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
- adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
- numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego;
- adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż dnia 12 października 2015 r. przesyła pakiet wyborczy na wskazany przez wyborcę adres przesyłką rejestrowaną w placówce operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne albo w inny sposób umożliwiający stwierdzenie odbioru. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.


W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
- koperta zwrotna,
- karty do głosowania,
- koperta na karty do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego.
źródło: PKW