Komisja Europejska zarzuca Polsce niewdrożenie w pełni do polskiego prawa przepisów azylowych oraz dotyczących uchodźców. Taką decyzje wydała również w sprawie 18 innych państw.

Wezwała Polskę do usunięcia uchybień związanych z transpozycją dyrektywy, która dotyczy minimalnych norm przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Są to m.in.: dostęp do mieszkań, zapewnienie żywności, opieki zdrowotnej czy psychologicznej, a także zatrudnienia.

– Solidarność i odpowiedzialność to dwie strony tego samego medalu – mówi Frans Timmermans, wiceprzewodniczący KE. – Podczas nadzwyczajnego posiedzeniu Rady Europejskiej w kwietniu przywódcy państw członkowskich wezwani zostali do szybkiej i pełnej transpozycji prawa oraz skutecznego wprowadzania w życie zmian w celu stworzenia wspólnego systemu azylowego w UE. Tymczasem dzisiaj KE podjęła 40 postępowań w sprawie naruszenia przepisów. Nasz wspólny europejski system azylowy może działać tylko, gdy wszyscy grają zgodnie z zasadami – uważa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazuje, że przepisy dyrektyw unijnych dotyczące tzw. „pakietu azylowego” wdraża do polskiego porządku prawnego nowelizacja z 10 września 2015 r. ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

– Oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSW.

Dodaje, że z kolei, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców, które również realizuje postanowienia paktu azylowego znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Po otrzymaniu wezwania do usunięcia uchybienia, państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi KE. W przypadku braku zadowalających wyjaśnień Komisja Europejska może podjąć dalsze działania. Ostatecznie może zdecydować o skierowaniu sprawy ich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.