– Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w marcu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (63 proc.). Najwięcej głosów otrzymałaby Platforma Obywatelska (46 proc.) oraz Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (34,6 proc.) – wyniki marcowej fali badania GfK na temat preferencji partyjnych Polaków.

Po stabilizacji notowań w poprzednich miesiącach, marcowy pomiar przyniósł istotne zmiany w dotychczasowych tendencjach. W porównaniu z lutową falą badania notowania PO istotnie wzrosły, natomiast notowania PiS+SP+PR znacząco spadły. Notowania PO wzrosły o 7,2 punktu proc. do 46,1 proc., a notowania PiS+SP+PR spadły o 3,4 punktu proc. do 34,6 proc. Do Sejmu dostałoby się jeszcze tylko Polskie Stronnictwo Ludowe (6,7 proc.).

Preferencje Polaków w wyborach parlamentarnych marzec 2015 / Media

Poza parlamentem znalazłyby się: Sojusz Lewicy Demokratycznej (4,6 proc.), Korwin (1,9 proc.), Kongres Nowej Prawicy (1,1 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,6 proc.), Twój Ruch (0,4 proc.), Prawica Rzeczpospolitej (0,3 proc.), Partia Kobiet (0,3 proc.), Unia Pracy (0,3 proc.), Unia Polityki Realnej (0,3 proc.), Samoobrona (0,2 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,2 proc.), Zieloni (0,2 proc.), Socjaldemokracja Polska (0,2 proc.), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (0,2 proc.), Demokracja Bezpośrednia (0,1 proc.). Powyższy procentowy rozkład głosów uwzględnia także kategorię „inna partia”, którą wskazało 2 proc. respondentów. Prezentowane wyniki preferencji wyborczych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów, którzy zadeklarowali swój udział w wyborach – tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają, na jakie ugrupowanie głosować (wynik imputowany**).

Zmiany preferencji wyborczych Polaków / Media

Frekwencja

W marcu 63 proc. respondentów deklaruje, że wzięłoby udział w wyborach (23 proc. zdecydowanie tak; 40 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 29 proc. respondentów (21 proc. zdecydowanie nie; 8 proc. raczej nie). 8 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.

Wyborcy niezdecydowani

Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, niemal 18 proc. jest niezdecydowanych, na którą partię głosować. W porównaniu z badaniem lutowym odsetek wyborców wahających się wzrósł w marcu o 2 punkty proc.

Poniżej przedstawiono wyniki preferencji wyborczych Polaków, w których w podstawie procentowania uwzględniono odsetek respondentów niezdecydowanych (17,5 proc.). W takim ujęciu najwięcej głosów otrzymałaby PO (37,4 proc.) i PiS+SP+PR (27,3 proc.). Do Sejmu dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się: Sojusz Lewicy Demokratycznej (3,7 proc.), Korwin (1,8 proc.), Kongres Nowej Prawicy (1,1 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,6 proc.), Twój Ruch (0,4 proc.), Unia Pracy (0,3 proc.), Partia Kobiet (0,3 proc.), Unia Polityki Realnej (0,3 proc.), Samoobrona (0,2 proc.), Socjaldemokracja Polska (0,2 proc.), Zieloni (0,2 proc.), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (0,2 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,2 proc.), Prawica Rzeczpospolitej (0,1 proc.), Demokracja Bezpośrednia (0,1 proc.).

Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż obecnie większość ich głosów otrzymałaby PO (44,6 proc.) oraz PiS+SP+PR (37,2 proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymałoby 8,9 proc. głosów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 4,9 proc., Prawica Rzeczypospolitej 0,8 proc., Korwin 0,7 proc.

Dodatkowe informacje o badaniu

Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest prowadzone przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.

- marcowa fala badania została przeprowadzona w dniach 12-16 marca 2015 r. metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów w ramach badania omnibus CAPI na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

- Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności

Badanie preferencji wyborczych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne).
Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.