W ciągu ostatniego miesiąca zmalało poparcie dla rządu - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Do jego zwolenników zalicza się obecnie co czwarty ankietowany (spadek o 4 punkty). Tak jak poprzednio, przeciwnych rządowi jest 43% badanych. Obojętność deklaruje 29% respondentów (wzrost o 4 punkty).

Stosunek do gabinetu Donalda Tuska wiąże się z wielkością miejsca zamieszkania oraz statusem społeczno-ekonomicznym badanych. Wyrażaniu poparcia dla rządu sprzyja zamieszkiwanie w dużym mieście, wyższe wykształcenie i dobra sytuacja materialna.

Istotne znaczenie dla identyfikacji z rządem ma orientacja światopoglądowa badanych. Stosunkowo najbardziej przychylni rządowi są respondenci deklarujący lewicowe poglądy polityczne oraz osoby rzadko uczestniczące w praktykach religijnych lub w ogóle niebiorące w nich udziału. Najwięcej przeciwników rządu jest wśród badanych identyfikujących się z prawicą oraz tych,którzy przynajmniej raz w tygodniu uczestniczą w praktykach religijnych.

Jedynym elektoratem, który identyfikuje się z gabinetem Donalda Tuska, są sympatycy PO. W pozostałych elektoratach rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników.
Szczególnie niechętni mu są sympatycy PiS i Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego.

Także wśród osób niemających wykrystalizowanych preferencji partyjnych oraz wśród niezamierzających głosować w ewentualnych wyborach parlamentarnych więcej jest przeciwników urzędującego gabinetu niż zwolenników.

Krótkotrwały okazał się także ubiegłomiesięczny - znaczący - wzrost notowań premiera. Obecnie zadowolenie z szefa rządu deklaruje 28% badanych (spadek o 6 punktów), a niezadowolenie - 58% (wzrost o 3 punkty).

Stosunek do premiera wiąże się głównie z położeniem społeczno-ekonomicznym badanych. Prezes Rady Ministrów jest stosunkowo najlepiej odbierany przez osoby z wyższym wykształceniem, respondentów o miesięcznych dochodach per capita przekraczających 1500 zł oraz dobrze oceniających swoje warunki materialne. Istotne znaczenie ma także wiek. Do najbardziej krytycznie nastawionych do szefa rządu należą ludzie młodzi - od 18 do 24 roku życia.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.