Urząd ds. Cudzoziemców będzie zapewniał przebywającym w Polsce obywatelom Białorusi zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną - wynika z projektu rządowego rozporządzenia, jakie zostało opublikowane w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia ochrony czasowej obywatelom Republiki Białorusi i bezpaństwowcom lub osobom o nieustalonym obywatelstwie zamieszkałym na stałe na terytorium tego państwa, masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rażących naruszeń praw człowieka dokonywanych w kraju pochodzenia został przygotowany przez MSWiA.

Projekt jest wykonaniem ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony z 2003 roku, stwarzającej możliwość, aby Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, udzieliła ochrony czasowej cudzoziemcom, zmuszonym do opuszczenia kraju z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka.

W rozporządzeniu ma określić szczegółowe zasady finansowania ochrony czasowej, limit cudzoziemców, którym można udzielić tej ochrony, okres jej trwania lub warunki zakończenia jej udzielania, sposób udzielania pomocy. W dostępnej na stronie RCL wersji projektu nie ma na razie konkretnych wielkości dotyczących limitu cudzoziemców oraz czasu trwania ochrony.

Projekt zakłada, że prezes Urzędu ds. Cudzoziemców zapewni obywatelom Białorusi, objętym ochroną czasową zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną.

"Aktualnie konieczność ułatwienia wjazdu i udzielenia czasowej ochrony osobom represjonowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powoduje sytuacja rażących naruszeń praw człowieka na Białorusi, które rozpoczęły się wraz z kampanią wyborczą przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 9 sierpnia 2020 roku. Represje władz Białorusi rozpoczęły się niemal natychmiast po ogłoszeniu wyborów. W wyniku tych represji ponad tysiąc obywateli zostało aresztowanych, a setki skazano na krótkie kary więzienia lub grzywny. Wszczęto sprawy karne przeciwko 23 osobom, w tym przeciwko bezpośrednim uczestnikom wyborów: przeciwko członkom sztabów wyborczych i kandydatom na prezydenta, a także blogerom i uczestnikom pokojowych protestów i pikiet odbywających się w celu zebrania podpisów poparcia. Wszyscy zostali nazwani więźniami politycznymi przez białoruskie środowisko praw człowieka. W reakcji na sfałszowanie wyborów - już od dnia 9 sierpnia 2020 roku w Mińsku i w wielu mniejszych miejscowościach Białorusi codziennie dochodzi do protestów społecznych" - czytamy w uzasadnieniu.

Roczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca objętego ochroną czasową szacowany jest na 32 730 zł, zaś miesięczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca na 2 727,50 zł.