Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, przygotowany w związku z nowelizacją europejskiego kodeksu wizowego i wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA, trafi do dalszych prac w komisji. Zgodnie z nowelą, polscy urzędnicy imigracyjni będą sprawdzani pod względem karalności.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelę skierowano do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW).

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) Jarosław Szajner przedstawiając projekt zaznaczył, że ma on na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych do kodeksu wizowego UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a także wprowadzenie zmian towarzyszących w postępowaniach dotyczących wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Szajner dodał, że w tym zakresie proponuje się przede wszystkim rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w zaproszeniu informacji wymaganych na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych między państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych.

Chodzi o informacje dotyczące m.in. tożsamości administratora danych, celów i okresów ich przetwarzania, a także prawa dostępu do danych i możliwości ich skorygowania lub usunięcia.

Szef UdSC wskazał, że nowela nakłada nowe obowiązki informacyjne na ministra spraw zagranicznych, związane ze stosowaniem przepisów kodeksu wizowego.

W projekcie zaproponowano też wprowadzenie szczególnych terminów wydania wizy krajowej przez konsula i sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. "Zaproponowano rozwiązanie, w którym wizy będą podlegały załatwieniu przez konsula w terminie do 15 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia tego terminu do 60 dni" - powiedział Szajner.

Zmienią się również przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. W celu ujednolicenia procedury wydawania wiz Schengen i wiz krajowych zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy krajowej związanej z posiadaniem przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w ustawie o cudzoziemcach.

Ze względu na zmianę wysokości opłat za wydanie wizy Schengen na granicy, określonych w kodeksie wizowym, konieczna jest zmiana ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Szef UdSC zaznaczył również, że celem projektu jest wprowadzenie odpowiednich środków pozwalających na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie notą dyplomatyczną przekazała szczegółowy plan działań przygotowujących Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego. Dokument podzielono na cele, które w ocenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych mają poprawić bezpieczeństwo granic Polski i proces identyfikacji tożsamości.

Jak podkreślił Szajner, USA wymagają, aby urzędnicy imigracyjni w państwie objętym programem ruchu bezwizowego byli sprawdzani pod względem karalności.

Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy polscy urzędnicy imigracyjni bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych będą sprawdzani pod względem karalności. Chodzi o czyny zabronione, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym.

Regulacje dotyczące braku uprzedniej karalności będą stosowane nie tylko wobec osób dopiero zatrudnianych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich, KG SG, urzędach terenowych organów SG i w urzędzie obsługującym ministra spraw wewnętrznych, ale również wobec pracowników tych urzędów, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego stanowiska i zatrudnienie na stanowisku urzędnika imigracyjnego, np. w razie zmiany warunków pracy.

Projekt zakłada również zmiany w zakresie podróżnego ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie przez cudzoziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania wizy krajowej, jak i jeden z wymogów wjazdu na terytorium RP w oparciu o taką wizę.

W czasie debaty Sejmowej Magdalena Sroka (PiS) zapewniła, że jej klub popiera zaproponowane w rządowym projekcie zapisy. Również przedstawiciel klubu KO poseł Artur Łącki zadeklarował poparcie i stwierdził, że przyjęcie tej ustawy jest konieczne. Za skierowaniem do dalszych prac legislacyjnych w imieniu Lewicy wypowiedział się poseł Jan Szopiński. Poseł PSL-Kukiz'15 Marek Biernacki, optując za dalszymi pracami nad ustawą w komisji, zwracał uwagę na proponowane m.in. przez Rzecznika MŚP przeniesienie kompetencji dot. zezwoleń na pracę z urzędów wojewódzkich do urzędów pracy. Ze strony posłów Konfederacji Michała Urbaniaka i Roberta Winnickiego płynęła natomiast krytyka konieczności implementacji prawa unijnego i braku dyskusji w Sejmie na temat migracji. (PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Agnieszka Ziemska