Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Wybory będą miały charakter mieszany – wyborcy mogą zdecydować, czy zagłosować w lokalach wyborczych czy drogą korespondencyjną.

Warszawski magistrat przypomniana w związku z tym, że każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub, w której będzie czasowo przebywał w dniu wyborów, ale musi dopisać się do spisu wyborców. Dotyczy to także osób bez stałego zameldowania.

Aby dopisać się do spisu wyborów, wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej pięć dni przed wyborami w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której chce się głosować. Można to zrobić osobiście lub przekazać za pośrednictwem innej osoby, poczty lub kuriera np. do biura podawczego urzędu. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do urzędu, a nie data jego nadania.

Wniosek można również przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (ważne są tylko wnioski podpisane - podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Nie można przesłać dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Należy również pamiętać, że wniosek o dopisanie do spisu wyborców dotyczy również ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin na dopisanie się do spisu wyborców upływa 23 czerwca. (PAP)